בקשה לעסקת פיצול מגרש או לשינוי ייעוד/ניצול ולקבלת/רכישת זכות הבעלות

הסבר  

 • המידע שלהלן בא לסייע לבעלי זכות חכירה ​עירונית במגורים או בתעסוקה​ המבקשים לבצע אחת מהפעולות הללו בנכס, לבחור את החלופה העדיפה עבורם לניצול מרבי של הזכות. 

 • בעיקרון, הזכות ה​עדיפה היא זכות הבעלות. את רכישתה של זכות זו יש לשקול מול אפשרות חובת תשלום דמי היתר

 • הזכאים לבעלות יהיו זכאים לחתימת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על שטר מכר, לרישום הזכות בנכס על שמם, בכפוף לרישום הערה על מניעת​ העברת זכויות בנכס לזר​ים. 

 • חוכרי מקרקעין בבעלות מדינת ישראל או רשות הפית​וח​, שזכויותיהם אינן רשומות בלשכת רישום המקרקעין וזכאים לבעלות, וכן חוכרי מקרקעין בבעלות קק"ל הזכאים לבעלות שמימשו את זכאותם לבעלות לא יקבלו שטר מכר, אלא יקבלו את אישור רמ"י שלפיו לא יידרשו לשלם לרמ"י תשלום דמי היתר או דמי שימוש בגין תוספת בנייה​ / שינוי ייעוד או ניצול/פיצול או שימוש חורג בנכס. 

 • במקרים של העברת זכויות במגורים, תסמיך רמ"י את הגופים המשכנים לאשר את העברת הזכויות. בנוסף תמסור רמ"י לחוכרים ולוועדה המקומית לתכנון ובנייה הודעה על אי-התנגדות למתן היתר לעניין תקנה 2ג1 לתקנות התכנון והבנייה - בקשה להיתר​ תנאיו ואגרות, התש"ל-1970

 • מימוש זכות רכישת הבעלות על ידי הזכאים לבעלות המעוניינים בכך, מותנית בהגשת טופס בקשה לרכישת זכות הבעלות, בתשלום אגרה ובהמצאת המסמכים המפורטים בבקשה. 

 • חוכרים שמימשו את זכותם לבעלות יוכלו לממש את כל פוטנציאל הבנייה בנכס המוחכר, בכפוף לתוכנית​ בניין עיר שבתוקף או החלטות של הוועדות לתכנון ובנייה; יהיו פטורים מתשלום דמי היתר או דמי שימוש; יהיו פטורים מלקבל את אישור רמ"י בעת הגשת בקשות לתוספת בנייה, פיצול מגר​ש, שינוי ייעוד/ניצול או שימוש חורג. 

 • רמ"י מעודדת את רכישת הבעלות על הנכס. לכן בעת הגשת בקשות לתוספת בנייה, פיצול מגרש, שינוי ייעוד וניצול או שימוש חורג, תפעל כדלקמן:

  א. אם זכאי החוכ​ר ​לקבל את זכות הבעלות ללא תמורה, תעביר רמ"י את הבעלות לחוכר ותאשר את הבקשה.

  ב. אם זכאי החוכר לר​כוש את זכות הבעלות בתמורה, דהיינו, תמורת תשלום, תודיע רמ"י על כך לחוכר. אם יבקש החוכר לרכוש את הזכות, תונפק עבורו דרישת תשלום מתאימה, ולאחר ביצוע התשלום תאושר הבקשה.

  ​ג. אם יסרב החוכר לרכוש את זכות הבעלות, יובהר לו כי לא יהיה זכאי לקיזוז תשלום דמי ההיתר או דמי השימוש מכל תשלום עתידי לרכישת זכות הבעלות.

מסמכי חובה להגשת בקשה  

 • טיפול רשות מקרקעי ישראל בבקשה מותנה בהגשת טופס הב​קשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי המטפל בנכס. 

 • ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

עיקרי תהליך טיפול הרשות בבקשה  

 • קבלת ובדיקת תקינותם של כל מסמכי החובה לפתיחת התיק.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, תועבר הבקשה להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י. אחרת יופסק הטיפול ברמ"י, והבקשה תוחזר בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. במהלך הטיפול בבקשה, ייתכן שתידרש להמציא אישורי מסים ו/או שטרי מכר / שכירות / תיקון חכירה / בקשה להיתר בנייה או מסמך אחר. 

 • אם תאושר הבקשה, תישלח הודעת אישור העסקה בצירוף שובר לתשלום. 

 • ביצוע התשלום במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי לחתימה על ​חוזה ח​כירה, על הבקשה להיתר בנייה, על השטרות (במידת הצורך) ולהשלמת העברת הזכויות, אם הוגשה בקשה.

 • אם תידחה הבקשה, מקדם העסקה במרחב המטפל בנכס ישלח הודעה מנומקת בדואר.
  לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מס' התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי.

 • לבירורים ניתן לפנות למוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

מידע נוסף  

 • במסגרת הרפורמה ב​​רשות מקרקעי ישראל ותיקוני חקיקה, התקבלה החלטת מוע​צה מספר 1370 מיום 28.7.2014 (או כל החלטה אחרת שתחליף אותה), הקובעת את רשימת החוכרים הזכאים לרכוש את זכות הבעלות או את הזכות העתידית להירשם ​כבעלים ואת רשימת הזכאים לבעלות בפטור מלא מתשלום דמי היתר ("הזכאים לבעלות"). 

 • תוספת בנייה היא תוספת שטח בנייה למבנה קיים, המשמשת למטרת החכירה המקורית, וכן הקמת יחידת דיור נוספת, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

  א. בבנייה צמודת קרקע למגורים - לא תתווסף, בעקבות מימוש תוספת הבנייה, יותר מיחידה אחת.
  ​ב. בתעסוקה - תוספת הבנייה תהיה במסגרת הרחבת המבנה הקיים, ובעקבות מימושה לא יגדלו אחוזי הבנייה​ במגרש למעלה מפי שניים. ​

 • שינוי ייעוד וניצול הוא שימוש במגרש למטרה ו/או לייעוד השונים מאלה שהוגדרו בחוזה החכירה ו/או לבנייה נוספת החורגת מההגדרה של "תוספת בנייה". 

 • פיצול מגרש הוא חלוקת מגרש, המוחכר על פי חוזה חכירה, לשני מגרשים או יותר, באופן המאפשר לבנות על המגרשים שנוצרו שטח בנייה גדול יותר מכפי שהותר על פי חוזה החכירה. 

 • שימוש חורג הוא שימוש במקרקעין שלא על פי תוכנית תקפה ובהתאם לאישור תקף של רשויות התכנון. שימוש חורג בדירת מגורים, שאינו כרוך בתוספת בנייה ביחידת מגורים אחת, הן בבנ​ייה רוויה (בניין הרשום כבית משותף או ראוי להירשם בעתיד כבית משותף, על פי חוק המקרקעין, ושיש בו לפחות ארבע יחידות דיור ולפחות שתי קומות ולפחות שתי יחידות בכל קומה) והן בבנייה צמודת קרקע, למטרת משרדים, מרפאות, גני ילדים וכדומה אינו כרוך בתשלום דמי היתר ואינו מצריך עדכון דמי חכירה שנתיים. 

 • מתן ההיתר לשימוש חורג מותנה באישור רשויות התכנון והבנייה לפי חוק תכנון ובנייה, התשכ"ה-1965. 

 • שימוש חורג בנכס המושכר לתעסוקה כרוך בתשלום דמי שימוש ומתן ההיתר לשימוש החורג, ומותנה באישור רשויות התכנון והבנייה לפי חוק תכנון ובנייה, התשכ"ה-1965.

קבצים להורדה

gov