בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין

הסבר  

 • ​בעסקות ובפעילויות שמבצעת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נקבע הסכום לתשלום באמצעות שומה​ של השמאי הממשלתי או שמאי מטעמו.
 • לאחר קבלת שומת המקרקעין והמפרט הכספי לטובת ביצוע עסקה במקרקעין, רשאי המבקש, בהתאם להחלטת מועצה 1304, להגיש השגה על השומה באמצעות הגשת שומה נגדית מטעמו, להגיש בקשה לתיקון טעות בשומה, ולטעון טענות משפטיות או טענות לעניין עלויות הפיתוח.
 • בקשה לתיקון טעות בשומה
  בקשה לתיקון טעות בשומה, ניתן להגיש עד 21 יום מיום קבלת השומה.
  ​לאחר בדיקת הטענות בדבר הטעות על ידי הגורם המוסמך ברשות מקרקעי ישראל, תישלח תשובה רשמית מטעם רשות מקרקעי ישראל, בתוך 45 ימים מיום קבלת הבקשה (מנהל המרחב רשאי להאריך מועד זה). 

 • טעות בשומה מוגדרת כטעות בנושאים אלה בלבד:

    - פרטי המקרקעין. 
    - הזכויות הקנייניות במקרקעין. 
    - הנתונים הפיזיים של המקרקעין. 
    - המצב התכנוני החל על המקרקעין.
    - טעות אריתמטית בתחשיב השומה. 
לאחר קבלת התשובה, רשאי הלקוח להגיש השגה ראשונה על השומה בתוך 60 ימים מיום קבלת התשובה.

 • טענה משפטית או טענה לעניין עלויות הפיתוח

ניתן לטעון טענה משפטית או טענה לעניין עלויות הפיתוח שהופחתו בנספח לשומה, עד 21 ימים מיום בו הועברה לפונה השומה והודעת התשלום.
לאחר בדיקת הטענות על ידי הגורם המקצועי ברשות מקרקעי ישראל, תישלח תשובה רשמית מטעם רשות מקרקעי ישראל, בתוך 30 ימים (מנהל המרחב רשאי להאריך מועד זה). 
לאחר קבלת התשובה, רשאי הלקוח להגיש השגה ראשונה על השומה בתוך 60 ימים מיום קבלת התשובה. 

 • ​​ה​ש​גה שנייה​ - ניתן להגיש עד 45 ימים מיום קבלת ההחלטה בהשגה על ידי השמאי הממשלתי.
  אם ברצונך להגיש השגה יש לפנות למקדם העסקה לקבלת שובר לתשלום אגרה להשגה שנייה.​

 • ​​השגה על שומה ​

     - השגה ראשונה
       ניתן להגיש בקשה להשגה ראשונה על שומה עד 60 ימים מיום קבלת השומה. הגשת בקשה להשגה על
       שומה כרוכה בתשלום אגרה. 
       ההשגה נדונה בפני שמאי מאגף השמאי הממשלתי הראשי, אשר יכול - לקבל החלטה על סמך המסמכים
       העומדים בפניו, לבקש המצאת מסמכים נוספים או לקבוע דיון בהשתתפות הצדדים. 
       החלטת השמאי הממשלתי יכולה להיות נמוכה/ שווה / גבוהה מהשווי שנקבע בשומה המקורית. 

     - השגה שנייה
        לאחר קבלת החלטה בהשגה הראשונה, ניתן להגיש השגה שנייה שתידון בפני ועדת ההשגות הפועלת      
        מתוקף החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
        ניתן להגיש בקשה להשגה שנייה על שומה עד 45 ימים מיום קבלת ההחלטה בהשגה על ידי השמאי
        הממשלתי.
        גם הרשות רשאית להגיש השגה שניה על החלטה בהשגה ראשונה.
        החלטת ועדת ההשגות יכולה להיות נמוכה/ שווה / גבוהה מהשווי ​שנקבע בשומה המקורית.

 • ביצוע העסקה במקביל להשגה 

      לקוח רשאי לחתום על העסקה במקביל להליך השגה על השומה, בקשה לתיקון טעות בשומה, טענה
      משפטית או טענה לעניין עלויות הפיתוח. על מנת לעשות כן, יש לבקש ממקדם העסקות ברשות מקרקעי
      ישראל שובר תשלום באחת מהאפשרויות הבאות:

       - תשלום מלוא הסכום שנקבע בהודעת החיוב המקורית.
       - תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת או 75% מהסכום הנקוב בהודעת החיוב, הגבוה מבין השניים,       
         והפקדת ערבות בנקאית, בלתי תלויה, על יתרת הסכום.

 • התחשבנות לגבי סכום החיוב, תיערך לאחר מיצוי הליך ההשגה, על ידי החוכר ועל ידי רשות מקרקעי ישראל.
 • בהשגה על שומה שנערכה למטרת גביית דמי שימוש בגין שימוש שלא כדין קיים או שחדל מלהתקיים או שמצוין בהליכי הסדרה או בנייה ללא היתר או בגין פלישה, תנאי להגשת השגה כאמור יהיה תשלום מלוא סכום החיוב.

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל אדם או גוף המצוי בהליכי ביצוע עסקה מול רשות מקרקעי ישראל וקיבל שומה ומפרט כספי לתשלום.

 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל​ מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, על פי הפירוט הבא: 

  • בקשה לתיקון טעות בשומה, או טענה משפטית או טענה לעניין עלויות פיתוח – ניתן להגיש עד 21 ימים מהיום שהשומה הועברה על ידי רשות מקרקעי ישראל, למרחב העסקי או למרחב השירות שבתחומו מצוי הנכס נשוא השומה. 

  • השגה ראשונה - ניתן להגיש עד 60 ימים, מהיום שהשומה הועברה על ידי רמ"י למרחב העסקי או למרחב השירות שבתחומו מצוי הנכס נשוא השומה. 

  •  ניתן להגיש עד 45 ימים, מהיום בו התקבלה ההחלטה בהשגה הראשונה על ידי השמאי הממשלתי, בטופס הגשת השגה שניה למזכירות ועדת ההשגות במשרד המשפטים באמצעות כתובת דוא"ל:  hasagot@justice.gov.il או בדואר לכתובת:
   רח' השלושה 2, בית מוסקוביץ', קומה 1, ת.​ד 9401, תל אביב, מיקוד 61093. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב. 

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש, באמצעות שירות "מי מטפל בך​" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. ​​​

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל ​הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה.
  אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה

gov