בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין

הסבר  

 • בעסקות ובפעילויות שמבצעת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נקבע הסכום לתשלום באמצעות שומה מטעם רשות מקרקעי ישראל.

 • לאחר קבלת שומת המקרקעין והמפרט הכספי לטובת ביצוע עסקה במקרקעין, רשאי המבקש, בהתאם לסעיף 4.20 סימן ב' בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, לערער על השווי שנקבע בשומה באמצעות הגשת השגה על שומה. במסגרת נוהל השגה על שומת מקרקעין ניתן גם מענה למקרים בהם ישנן למבקש טענות משפטיות או טענות לעניין עלויות הפיתוח אשר אינן שמאיות אך קשורות לשומה וייתכן שישליכו על השווי שנקבע בשומה או בנספח הפיתוח.

טענה משפטית או טענה לעניין עלויות הפיתוח

 • ניתן לטעון טענה משפטית או טענה לעניין עלויות הפיתוח שהופחתו בנספח לשומה, עד 21 ימים מיום בו הועברה לפונה השומה והודעת התשלום. 

 • לאחר בדיקת הטענות על ידי הגורם המקצועי ברשות מקרקעי ישראל, תישלח תשובה רשמית מטעם רשות מקרקעי ישראל, בתוך 30 ימים (מנהל המרחב רשאי להאריך מועד זה).

 • טענה לעניין הפיתוח אינה משליכה על השומה אלא על נספח הפיתוח, ולכן לא תקפיא את הליך ההשגה ואת המועדים הקבועים בתהליך.

 • לאחר קבלת התשובה בטענה המשפטית, רשאי הלקוח להגיש השגה ראשונה על השומה בתוך 60 ימים מיום קבלת התשובה. 

 • יובהר כי במסגרת הליך זה ידונו טענות משפטיות הקשורות לגוף השומה בלבד. טענה משפטית אשר אינה משליכה על השומה לא תקפיא את הליך ההשגה השמאי ואת ספירת הזמנים. 

בקשה לתיקון טעות טכנית בשומה

טעות בשומה מוגדרת כטעות בנושאים אלה בלבד:

    - פרטי המקרקעין. 

    - הזכויות הקנייניות במקרקעין. 

    - הנתונים הפיזיים של המקרקעין. 

    - המצב התכנוני החל על המקרקעין. 

    - טעות אריתמטית בתחשיב השומה. 

בקשה לתיקון טעות בשומה, ניתן להגיש עד 21 יום מיום קבלת השומה.

לאחר בדיקת הטענות בדבר הטעות על ידי הגורם המוסמך ברשות מקרקעי ישראל, תישלח תשובה רשמית מטעם רשות מקרקעי ישראל, בתוך 45 ימים מיום קבלת הבקשה (מנהל המרחב רשאי להאריך מועד זה). 

לאחר קבלת התשובה, רשאי הלקוח להגיש השגה ראשונה על השומה בתוך 60 ימים מיום קבלת התשובה.

השגה על שומה

 • השגה ראשונה

ניתן להגיש בקשה להשגה ראשונה על שומה עד 60 ימים מיום המצאת השומה. הגשת בקשה להשגה על  שומה כרוכה בתשלום אגרה.

ההשגה תידון בפני שמאי מאגף השמאי הממשלתי, אשר יכול - לקבל החלטה על סמך המסמכים העומדים בפניו, לבקש המצאת מסמכים נוספים או לקבוע דיון בהשתתפות הצדדים. החלטת השמאי הממשלתי יכולה להיות נמוכה/שווה/גבוהה מהשווי שנקבע בשומה המקורית. 

 • השגה שנייה

לאחר קבלת החלטה בהשגה הראשונה, ניתן להגיש השגה שנייה שתידון בפני ועדת ההשגות הפועלת מתוקף החלטות מועצת מקרקעי ישראל. 

ניתן להגיש בקשה להשגה שנייה על שומה עד 60 ימים מיום המצאת ההחלטה בהשגה ראשונה על ידי מזכירות המחוז באגף שומת מקרקעין בשמאי הממשלתי. 

גם הרשות רשאית להגיש השגה שניה על החלטה בהשגה ראשונה.

החלטת ועדת ההשגות יכולה להיות נמוכה/שווה/גבוהה מהשווי שנקבע בשומה המקורית

ביצוע העסקה במקביל להשגה 

ככלל, רשאי הלקוח להגיש השגה מבלי לשלם את שנדרש. עם זאת, הגשת השגה לא תעכב את ביצוע העסקה עבורה נערכה השומה, ובלבד ששולם הסכום הנדרש כמפורט, לפי בקשת המבקש: תשלום מלוא הסכום שנקבע בהודעת החיוב או תשלום 75% מהסכום הנקוב בהודעת החיוב, והפקדת ערבות בנקאית על יתרת הסכום:

 • במקרה של הקניית בעלות לא ניתן יהיה להתקדם בעסקה אלא רק לאחר מיצוי הליכי ההשגה.

 • בהשגה על שומה שנערכה למטרת גביית דמי שימוש בגין שימוש שלא כדין קיים או שחדל מלהתקיים או שמצוין בהליכי הסדרה או בנייה ללא היתר או בגין פלישה, תנאי להגשת השגה כאמור יהיה תשלום מלוא סכום החיוב בגין רכיב זה.

 • לא ניתן יהיה להשיג על שומה שנערכה בהתבסס על ערך קרקע מזערי, כפי שהוגדר בהחלטות ההנהלה.

בעסקה בה הלקוח מבקש להתקדם בעסקה במקביל להליך השגה שנייה (טרם התקדם בעסקה במסגרת הליך ההשגה הראשון) עליו לפנות למקדם העסקה לקבלת הודעת חיוב.

התחשבנות לגבי סכום החיוב תיערך לאחר מיצוי הליך ההשגה על ידי החוכר ועל ידי רשות מקרקעי ישראל.

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל אדם או גוף המצוי בהליכי ביצוע עסקה מול רשות מקרקעי ישראל וקיבל שומה ומפרט כספי לתשלום.

 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל​ מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, על פי הפירוט הבא: 

  • בקשה לתיקון טעות בשומה, או טענה משפטית או טענה לעניין עלויות פיתוח – ניתן להגיש למרחב העסקי שבתחומו מצוי הנכס נשוא השומה עד 21 ימים מהיום שהשומה הועברה על ידי רשות מקרקעי ישראל. 

  • השגה ראשונה - ניתן להגיש למרחב העסקי שבתחומו מצוי הנכס נשוא השומה עד 60 ימים מהיום שהשומה הומצאה על ידי רמ"י.

  •  השגה שנייה- ניתן להגיש עד 60 ימים, מהיום בו הומצאה ההחלטה בהשגה הראשונה על ידי מזכירות הלשכה באגף שומת מקרקעין, בטופס הגשת השגה שנייה למזכירות ועדת ההשגות במשרד המשפטים באמצעות כתובת דוא"ל:  hasagot@justice.gov.il או בדואר לכתובת:
   רח' השלושה 2, בית מוסקוביץ', קומה 1, ת.​ד 9401, תל אביב, מיקוד 61093. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב. 

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי). ​​​

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל ​הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה.
  אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה