בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - נימוקים מיוחדים

(מקרקעין משותפים שלרמ"י פחות מ-50% / נסיבות נדירות / יחיד המסוגל / קרקע משלימה לפי סעיף 70 לחוק התכנון והבנייה / קרקע גובלת לניצול היעיל / שני מכרזים פומביים שלא הוגשו ​בהם הצעות)

 

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה מקרקעין במכרזים, באופן הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו.

 • במקרים מיוחדים המנויים בחוק חובת מכרזים ובתקנותיו, ניתן לשקול הקצאת הקרקע בפטור ממכרז. על פי החוק, גוף ​ציבורי יעדיף לבצע התקשרויות בדרך של מכר​ז פומבי​ רגיל גם מקום שהותר לו לפי תקנות חוק חובת המכרזים לבצע התקשרויות, שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל.

 • במסגרת אותם מקרים מיוחדים רשאית רמ"י להקצות קרקע בפטור ממכרז במספר נימוקים מיוחדים, שהשימוש בהם נעשה במשורה, ובלבד שלא ניתן לשווק את הקרקע במכרז, ואין תקנת פטור ייעודית לפעולה המבוקשת:

  • מקרקעין משותפים (מוש​​ע) שלרמ"י פחות מ-50% מהזכויות בהם - ובלבד שלא ניתן לשווק את חלקה של רמ"י במכרז, ושאין אפשרות לחלוקה בפועל של המקרקעין על פי תוכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

  • נסיבות מיוחדות ונדירות - רמ"י השתכנעה שנתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות המצדיקות את הקצאתה של הקרקע בלא מכרז. ההקצאה טעונה גם את אישור​ ועדת פטור של מועצת מקרקעי ישראל ואת אישורו של שר האוצר.

  • יחיד המסוגל - התקשרות עם מי שלפי זכויותיו הנוכחיות או בהתאם למצב הדברים בפועל, הוא היחידי המסוגל לבצע את ההתקשרות. הכוונה להתקשר עם המבקש תפורסם באינטרנט על מנת לאפשר למי שיחפוץ בכך לטעון כי אף הוא מסוגל לבצע את ההתקשרות.

  • קרקע משלימה לפי סעיף 70 לחוק התכנון והבנייה - התקשרות עם בעל זכויות​ במקרקעין, אשר מבקש לקבל שטח נוסף שאינו עולה על חצי דונם הגובל בשטח שבו הוא בעל זכויות, ובלבד שהשטח המבוקש אינו מהווה יחידת בנייה עצמאית, והקרקע דרושה לבעל הזכויות כדי להשלים את יחידת הבנייה שלו. הן שטחו של בעל הזכויות לאחר ההקצאה (אם תאושר) והן יתרת הקרקע הגובלת חייבים לענות להגדרת מגרש​ בהתאם לדרישות התוכנית התקפה החלה על הקרקע.

  • קרקע גובלת לניצול היעיל - התקשרות עם בעל זכויות במקרקעין גובלים במטרה לאפשר את הניצול היעיל ביותר של המקרקעין, בהתחשב בייעוד הקרקע ובמטרת השימוש בה, ובלבד שלא ניתן לנצל את הקרקע על ידי שיווקה במכרז. ההקצאה טעונה גם את אישור ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל ואת אישורו של שר האוצר.​

  • קרקע ששווקה בשני מכרזים פומביים שלא הוגשו בהם הצעות - שני המכרזים הפומביים התקיימו בתוך פרק זמן של שנה, כאשר האחרון שבהם בתשעת החודשים האחרונים, כאשר למעט מחיר המינימום, תנאי המכרזים היו זהים לחלוטין, ולמכרזים לא הוגשו הצעות שעומדות בתנאיהם. אם תאושר ההקצאה, היא תוקצה לפי התנאים שפורסמו במכרז ובמחיר שיקבע השמאי הממשלתי.

 • בכל המקרים על המבקש לפרט ולנמק מדוע לדעתו יש לאשר את ההקצאה בפטור, וכיצד הוא עומד בתנאים ​המיוחדים לפי העניין.

 • ערכי הקרקע לצורך ביצוע העסקה ייקבעו בהתאם לשומה​ עדכנית שיערוך השמאי הממשלתי הראשי או שמאי מטעמו.

 • על התשלום יחולו הנחות אזורי עדי​פו​ת לאומית, על פי מפת אזורי העדיפות הלאומית הרלוונטית ובכפוף למגבלות המפורטות בהחלטות המועצה, אשר תהיינה בתוקף בעת התשלום.

הגשת בקשה  

 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהגשת טופס הבקש​ה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע, שבגינה מוגשת הבקשה.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי להשלמת העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה