בקשה לתוספת בנייה במגורים (לקבלנים בחוזה פיתוח בלבד) בתעסוקה ובמוסדות ציבור

הסבר  

 • הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (להלן: הוועדה) היא הגוף המוסמך לתת היתרי בנייה.
  חוק התכנון והבנייה מתנה את מתן ההיתר במילוי מספר דרישות ותנאים. אחד מתנאי החוק למתן ההיתר הוא הסכמת בעל הקרקע.

 • תוספת בנייה​ המבוקשת על ידי בעל זכויות על פי חוזה פיתוח ו/או חוזה חכירה מחייבת אישור מקדים של רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) ואישורה מותנה בכך שהתוכנית החלה על המקרקעין שהוקצו מאפשרת  את ביצועה ובעל הזכויות עמד בתנאי החוזה שנחתם מול רמ"י.

 • רמ"י תגבה דמי היתר עבור חתימתה על תכנית להיתר לבעל זכויות, להפיק מהמקרקעין שהוקצו לו על פי הסכם פיתוח/חכירה, הנאה נוספת על הזכויות הקודמות שנרכשו בגבולות שטח ההקצאה. 

 • נכסים הפטורים מקבלת הסכמת רמ"י לקבלת היתר: 

  נכס ציבורי​ בגינו נחתם חוזה בדח"ש סמלי והמטרה המבוקשת תואמת למטרת החכירה המקורית
     והנכס משמש למטרה זו בפועל.

  - נכס בגינו נחתם הסכם מכר.

  - נכס שבו נרכשה זכות הבעלות או קיימת זכות להקניית זכות הבעלות ללא תמורה, כאמור

  במקומה בסעיף 5.1.4 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.בעלי בעלי בעלי

  - בעלי הסכם חכירה מהוון הכולל זכויות עתידיות.

 • דמי ההיתר ייקבעו על פי הכללים הנהוגים ברשות. הרשות רשאית לקבוע טבלאות ומחירונים לערכי קרקע. ​הנהלת רמ"י מוסמכת לקבוע כללים לשימוש בטבלאות ובמחירונים לערכי קרקע בכל סוגי השימושים וייעודי הקרקע.​

 • אם נקבע בחוזה החכירה המקורי כי לא יגבו דמי היתר, רשאית רמ"י להתנות הסכמתה במימוש יתר הוראות החוזה,​​ לרבות הוראות שעניינן עדכון דמי החכירה השנתיים. 

 • חוכר המבקש למצות את זכויותיו, על פי החוזה הפרטני, לא יהיה זכאי להטבות המעוגנות בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל שנקבעו לאחר מועד תחילת החכירה.

 • לחוכר תינתן  אפשרות לרכוש את זכות הבעלות בעת הגשת בקשה לתוספת בנייה בכפוף להוראות פרק משנה 5.1 לקובץ ההחלטות ובכך לייתר את תשלום דמי ההיתר.

 • להנחיות מפורטות וחישוב דמי היתר ראו נוהל 35.15B תוספת בנייה במגורים (לקבלנים בחוזה פיתוח בלבד), בתעסוקה ובמוסדות ציבור​​.​

הגשת הבקשה  

 • ​רשאי להגיש בקשה בעל הזכוית בנכס 

 • תנאי סף להגשת הבקשה – התוכנית החלה על המקרקעין שהוקצו מאפשרת את ביצועה ובעל הזכויות עמד בתנאי החוזה שנחתם מול רמ"י.

 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י, מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו נמצאת הקרקע שבגינה מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תדחה הבקשה תשלח על כך הודעה בכתב.

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • ​דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • הבקשה תיבחן בהתאם להחלטות ונהלי רמ"י שיהיו בתוקף עת הגשת הבקשה.

 • ביצוע תשלום דמי היתר ככל שיידרש , וכן הסדרת כל החובות הקיימים בנכס כנדרשים ע"י רמ"י יהוו תנאי לחתימת רמ"י ע"ג תכנית בקשה להיתר.

מידע נוסף  

פרק 5.5 – תוספת בנייה, שינוי ייעוד או ניצול, פיצול מגרש

פרק 4.2 – הנחות בהקצאת קרקע

סימן א': הנחות אזור

פרק 5.1 – הקניית בעלות

 • נוהל מס​' 35.15B בנושא "תוספת בני​יה במגורים (לקבלנים בחוזה פיתוח בלבד), בתעסוקה ובמוסדות ציבור".

קבצים להורדה