בקשה להקצאת קרקע לשימושים נלווים בחלקת המגורים של הנחלה

הסבר  

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פעלה לקביעת מדיניות המעודדת הקמת פעילות כלכלית שיש לה זיקה לפעילות החקלאית של בעל הנחלה, ועל מנת לאפשר גיוון תעסוקתי במרחב הכפרי. פעילות כלכלית זו מוגדרת כשימוש נלווה לחקלאות וכוללת שלוש קטגוריות: שימוש נלווה לגידול בעלי חיים, עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית ופעילות תיירותית וחינוכית.

 • בהתאם למדיניות זו בעל זכויות בנחלה רשאי לפנות לרמ"י בבקשה לבנות מבנה חדש בתחום חלקה א' שברשותו, או לאפשר שימוש במבנה קיים המצוי בתחום חלקה א' שברשותו, למטרת שימושים נלווים בהתאם לכללים ולהיקפי הבנייה המפורטים בטבלה שלהלן.

 • שימוש למטרת שימושים נלווים יהיה בהתאם לתוכנית תקפה על פי חוק התכנון והבניי​ה, התשכ"ה-1965, או על פי היתר בנייה תקף לשימוש חורג שניתן כדין על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

 • הזכות לקיים תעסוקה​ לשימושים נלווים בחלקת המגורים​ תעמוד לבעל הזכויות בנחלה בלבד, ללא זכות לשותפות או להשכרה. זכות זו תישאר תמיד חלק בלתי נפרד מהנחלה. הפעלת התעסוקה על ידי קרוב משפחה (בן זוג, לרבות ידוע בציבור כבן זוג, הורה, צאצא וצאצא בן הזוג, מאומץ ומאומץ בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מאלה) המתגורר בנחלה, לא תיחשב השכרה או שותפות אסורה.

 • זכויות הבנייה במבנה שימושים נלווים יישארו תמיד חלק בלתי נפרד מהנחלה, ולא תתאפשר העברת הזכויות למבנה השימוש הנלווה בנפרד מהנחלה.

 • הבקשות לשימושים נלווים יוגשו בכפוף לקבלת מסמך המלצה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר​.

כללים לתכנון ולהיקפי בנייה לשימוש הנלווה

השימוש הנלווה

מיקום מותר לשימוש הנלווה

היקף בנייה
כולל מותר

היקף בנייה ומיקום של
חנות הממכר

היקף בנייה לשימוש נלווה ופל"ח   ​(פעילות לא חקלאית)

​שימושים שלא יקוזזו ממכסת הפל"ח

 
 

​שימושים שיקוזזו ממכסת הפל"ח (500 מ"ר)

שימושים נלווים לגידול בעלי חיים

א. שירותי טיפול

ב. אחסנת בעלי חיים

ג. ריפוי וטיפול באמצעות בעלי חיים

ד. ליטוף בעלי חיים והתנסות בגידולם

ה. רכיבה טיפולית

ו. לימודי רכיבה

בתחום חלקה א'

אין מגבלה 
(בהתאם למגבלת 
התב"ע / אישור לשימוש חורג)

 • עד 50 מ"ר

 • תמוקם מחוץ לחלקת המגורים, בתחום חלקה א' ובצמידות לשימוש הנלווה

השימוש הנלווה

100% משטח 

חנות הממכר

 

עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית

 

א. ייצור שמן מזיתים – בית בד

ב. ייצור יין מענבים – יקב

ג. ייצור גבינות מחלב – מגבנה

ד. ייצור בשמים וסבונים מצמחי תבלין ובושם

ה. ייבוש תבלינים ופרחים

ו. ייצור ריבות מפירות, פירות מיובשים, מיצים, תמציות​

בתחום חלקת המגורים

או

בשטח החקלאי הצמוד לה, בתחום חלקה א'

בתחום חלקת המגורים
עד 500 מ"ר

או

מחוץ לחלקת המגורים
בתחום חלקה א'
עד 350 מ"ר

אם השימוש הנלווה הוקם מחוץ לחלקת המגורים:

 • החנות תמוקם בתוך המבנה המשמש לשימוש הנלווה.

 • היקף בנייה – עד 50 מ"ר ובלבד שהיקף הבנייה של השימוש הנלווה כולל חנות הממכר, לא יעלה על 350 מ"ר

 

​30% משטח השימוש הנלווה

ו-

100% משטח
חנות הממכר

 

פעילות תיירותית וחינוכית

א. הצגת הענף החקלאי ומוצריו

ב. השתתפות בחוויית הקטיף, האסיף או החליבה

ג. שימוש במבנה קיים ושימורו לצורך הצגת מורשת ההתיישבות

בתחום חלקה א'

עד 150 מ"ר

 • עד 50 מ"ר

 • אם החנות תמוקם מחוץ לחלקת המגורים, יש למקמה בתחום חלקה א' ובצמידות לפעילות התיירותית והחינוכית המוצגת

השימוש הנלווה

100% משטח
חנות הממכר

 

 

 

 

​ 

 

 • שימושים הנובעים מהפעילות המבוקשת, כגון חניה וחצר, לא ייכללו בשטח העסקה.
 • בעסקה שמטרתה חוות סוסים, שטח העסקה יכלול את כלל החווה למעט שטח הגדרה (מנאז').
 • היקף הבנייה של השימוש הנלווה לא יילקח במניין השטחים המותרים לפל"ח (500 מ"ר), למעט חנות ממכר ו-30% מהשטח לעיבוד תוצרת חקלאית.

הגשת הבקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל בעל זכויות בנחלה.
 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהגשת טופס הבקשה וכלל המסמכים כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה.
 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך תישלח לפונה בצירוף שובר לתשלום אגרה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.
 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

 • ניתן לברר את כתובת מרחב הרשות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.
 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.
 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333
 • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.
 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי להשלמת העסקה.
 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה

gov