בקשה להקמת מתקן סולארי (פוטו-וולטאי) על בריכת דגים/מאגר

הסבר  

רשות מקרקעי ישראל מאפשרת הוספת שימוש למטרת מתקנים פוטו-וולטאיים (סולאריים), בכפוף לתשלום ולתנאים המפורטים להלן, בחוזים הכוללים מטרות אלו וכן בהסכמי משבצת:

 • מאגרי מים

 • מאגרי מים - לשימוש עצמי במסגרת הסכם המשבצת 

 • בריכות דגים - במסגרת הסכם משבצת

     השימוש יותר על שטח הבריכה או המאגר או על סוללות/דפנות.

     בבקשה לביצוע העסקה ימציא בעל הזכויות את המסמכים המפורטים בטופס הבקשה​, לרבות אישור משרד
     החקלאות/רשות המים. 

הבהרות:

 • הצבת המתקנים הפוטו-וולטאיים מותנית בכך שהפרויקט מוקם כשימוש נוסף לשימוש הקיים ואינו פוגע כלל בניצול השטח על פי מטרת החכירה.

 • העסקה תבוצע עם בעל הזכויות בלבד ולא עם כל גורם אחר. 

 • לא תתאפשר העברת זכויות.

 • לא תתאפשר החכרת משנה.

 • תקופת ההרשאה תכלול את תקופת ההקמה בהתאם לכללי מכרז רשות החשמל, תקופת הרישיון, ותקופה הנדרשת לפירוק המתקן (שלושה חודשים).

 • התשלום יהיה בהתאם לשטח המתקן הפוטו-וולטאי עצמו בהתאם להיתר בנייה במכפלה של 6,000 ₪ לדונם (שישה ₪ למ"ר). יובהר כי סכום התשלום הקבוע בסעיף זה תקף רק למכרז הראשון שתפרסם רשות החשמל לרשת החלוקה בשנת 2019. במקרה של זכייה במכרז אחר של רשות החשמל לרשת החלוקה או במכרז לרשת ההולכה, תיערך בחינה מחודשת של התשלום לרמ"י.

 • בעסקה שאינה במסגרת הסכם משבצת - במקרים שבהם תקופת החכירה על פי החוזה התקף קצרה מתקופת הפרויקט ולחוכר זכות לחידוש החוזה, יותאם החוזה המקורי לתקופת הפרויקט, לרבות עדכון התשלום בעד התקופה הנוספת לחוזה המקורי. 

 • בעסקה לאגודת יישוב חקלאי - שטח העסקה לא ייכלל במכסת השטחים המותרת לתעסוקה במשבצת בהתאם לפרק 8.12 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל  ולא במכסת השטחים המותרת להקמת מתקנים סולאריים בהתאם לפרק 7.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

תנאי סף  

 • הסדרת שימושים חורגים או חתימה על מתווה הסדרת שימושים חורגים - אם קיימים.

 • בבקשות של אגודה חקלאית לביצוע העסקה על מקרקעי המשבצת - תידרש הגדרת משבצת הקבע.

הגשת בקשה  

 • הבקשה תוגש על ידי בעל הזכויות או מיופה כוחו.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה, כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו נמצאים הנכס/הקרקע, שבגינו/ה מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה תישלח הודעה בכתב.

 • שימו לב – אין צורך להתייצב במשרדי רשות מקרקעי ישראל לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש, באמצעות המוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333 או באמצעות האזור האישי (רמיטק שלי).

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575*​/ 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל, הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

מידע נוסף  

​פרק 7.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי.

קבצים להורדה

gov