חידוש/עדכון הסכם משבצת חקלאית (מתחדש) או מתן הסכם להכשרת שטח למטרת צירוף למשבצת

הסבר  

 • הסכמי משבצת מתחדשים ניתנים ליישובים חקלאיים לתקופה של 3 שנים במסגרת הסכם תלת-צדדי, או לתקופה של 4 שנים ו-11 חודשים במסגרת הסכם דו-צדדי.

 • הסכמי המשבצת נערכים בגין שטחי קבע, שהיקפם מחושב על בסיס מכסת הקרקע של היישוב. יישוב המחזיק בשטחים עודפים יידרש במסגרת חידוש המשבצת לסמן את שטחי הקבע בהתאם לכללי הרשות. 

 • הסכמים להכשרת שטח למטרת צירוף למשבצת ניתנים ל-3 שנים. בקשה לצירוף קרקע למשבצת תוגש לאחר קבלת המלצת ועדת קרקעות במשרד החקלאות. צירוף קרקע למשבצת יתאפשר בכפוף לתקנה 25 (28) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ולסעיף 8.15.20 לקובץ החלטות המועצה. 

לפירוט והנחיות, ראו נוהל מס' 37.20B - הכנת עסקת משבצת

הגשת בקשה  

 • יישוב או אגודה חקלאית שהסכם המשבצת שלהם הסתיים או מתקרב לסיומו, יפנו למרחב הרלוונטי בבקשה לחידוש הסכם המשבצת.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה 'טופס בקשה לחידוש/עדכון הסכם משבצת חקלאית (מתחדש) או להכשרת שטח למטרת צירוף למשבצת' וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו נמצאת המשבצת. לבקשה תצורף רשימת ברי הרשות באגודה בהתאם לתבנית הטבלה המצויה בטופס הבקשה.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל והודעה על כך תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • לתשומת לבכם – אין צורך להתייצב במשרדי רשות מקרקעי ישראל לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום או באתר רמ"י ברמיטק שלי (יישום מקוון לשליחת פניות בנושאים הקשורים לפעילות רמ"י). 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי הרלוונטי, באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שיקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, החלטות הנהלה ונוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד הגשת הבקשה.

מידע נוסף  

קבצים להורדה

gov