מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

אגף הביקורת הפנימית

אגף הביקורת הפנימית ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הוקם ופועל מכוח הוראות חוק הביקורת​ הפנימית, התשנ"ב-1992​. המבקר ה​פנימי כפוף למנהל רמ"י המאשר על פי דין את תוכנית העבודה השנתית. בנוסף מדווח המבקר הפנימי לוועדת הביקורת שליד מועצ​ת מקרקעי ישראל (ועדה שהוקמה מכוח סעיף 4י(א) לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 וכמפורט בפרק 2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל). הרכב וכללי
ע​​​
בודת הוועדה נקבעו בסעיפים  2.23. ו-2.24 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראלועדת הביקורת רשאית להמליץ שנושאים מסוימים ייכללו בתוכנית העבודה של האגף. 

ייעודה של ​הבי​​קורת הפנימית

הביקורת הפנימית היא משאב ניהולי בלתי נפרד מרמ"י, ופועלת לקידום מטרותיה ולשיפור דרכי עבודתה, תוך שמירת האינטרס הציבורי. כל זאת באמצעות בדיקת תקינות פעולתו של הגוף המבוקר מבחינת קיום החוק, הניהול התקין, טוהר המידות, החיסכון, היעילות והמועילות (אפקטיביות) של פעולות רמ"י.

 

תפקידי הביקורת הפ​​​נימית

ביקורת פנימית ביחידות הרשות

האגף לביקורת פנימית עורך ביקורות בכל יחידות המשרד. במסגרת זו נבדק:

  • אם הפעולות המבוצעות ברמ"י ופעולותיהם של נושאי משרה וממלאי תפקידים ברשות תקינות מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.

  • אם מקוימות ההוראות המחייבות את רמ"י.

  • את ניהול הנכסים וההתחייבויות של רמ"י, ובכלל זה הנהלת החשבונות שלה וכן דרכי שמירת הרכוש והחזקת הכספים והשקעתם.

דוחות ה​​ביקורת של משרד מבקר המדינה

אגף הביקורת הפנימית מרכז את הטיפול בדוחות מבקר המדינה, החל משלב יצירת הקשר והעברת הטיוטות לקבלת תגובות המשרד, וכלה בשלב ביצוע תיקון הליקויים שנמצאו בדוחות אלה.

דוח הערות רא​​ש הממשלה

לאחר קבלת דוחות סופיים של משרד מבקר המדינה, מרכז אגף הביקורת את הדיווח לאגף המפקח הכללי לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה על הטיפול בתיקון הליקויים. דיווח זה מרוכז בדוח הערות שנמסר על-ידי ראש הממשלה למבקר המדינה ולכנסת יחד עם פרסום הדוחות השנתיים של משרד מבקר המדינה.

הוועדה המשר​דית לתיקון ליקויים

על פי הוראות סעיף 21א' לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב), מונתה ברמ"י ועדה משרדית לתיקון ליקויים. האגף לביקורת פנימית מסייע בריכוז פעילות הוועדה. בראש הוועדה עומד מנהל הרשות וחברי הצוות הם היועץ המשפטי לרמ"י, חשב הרשות, מנהלי החטיבות ומנהל האגף לביקורת פנימית. הוועדה פועלת ועוקבת אחר תיקון הליקויים שנמצאו בדוחות מבקר המדינה ובדוחות הביקורת הפנימית ומרכזת הצעות החלטה נקודתיות ומערכתיות לשם תיקון הליקויים. דיווח על פעילות הוועדה ועל תיקון הליקויים מועבר לוועדת הבי​קורת שליד​​ מועצת מקרקעי ישראל. בנוסף, בנוגע לתיקון הליקויים המפורטים בדוחות מבקר המדינה נמסר דיווח למשרד מבקר המדינה ולאגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה.​

 

 

 

 

 

​גרינבאום עזרא ​

מנהל אגף ביקורת פנימית

כתובתרח' הצבי 15, בניין בזק, ת.ד 36666, ירושלים, 9136601​

טלפון 073-3426029

gov