מבנה ארגוני

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

 

 

חטיבת שמירה על הקרקע

​​​​​​​​​​​חטיבת השמירה על הקרקע היא הזרוע של רשות מקרקעי ישראל האמונה על שמירה נאותה ויעילה של מקרקעי ישראל. החטיבה פועלת על פי מדיניות האכיפה הקבועה בחוק ובהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, במטרה לשמור בצורה המיטבית על קרקעות הציבור. מטרותיה העיקריות הן:

1. שמירה על מקרקעי ישראל כמשאב לאומי, ציבורי וזמין ליעדי רשות מקרקעי ישראל, כעתודה לטובת הציבור, הסביבה והדורות הבאים.

2. פיקוח על הפעולות השונות המבוצעות במקרקעי ישראל ובדיקת התאמתן לחוזים ולהרשאות המנוהלים על ידי הרשות ובהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

החטיבה פועלת בשיתוף פעולה ברמה הארצית והמרחבית עם גורמי אכיפה שונים כדי לקדם את מטרותיה: פרקליטות המדינה, היחידה לפיקוח על השטחים הפתוחים (סיירת ירוקה), משטרת ישראל (יחידת תיאום ואכיפה), היחידה לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים, יחידות הפיקוח בוועדות לתכנון ובנייה, המשטרה הירוקה, יחידות הפיקוח של המשרד להגנת הסביבה ועוד.

 

מבנה החטיבה ופעולותיה

חטיבת השמירה על הקרקע כוללת גוף מטה ומופקדת על הנחיה מקצועית של ארבעה מרחבי השמירה על הקרקע (צפון-חיפה, תל אביב-מרכז, ירושלים ודרום).

הנהלת החטיבה פועלת באמצעות שני אגפים:

אגף אכיפה, מבצעים ומודיעין (מודיעין ומידע + מעקב ובקרה)

 • אחראי לתיאום פעולות אכיפה ברמה ארצית מול יחידות משטרת ישראל ובראשן יחידת תיאום פעולות האכיפה (מתפ"א).

 • תיאום ותמיכה שוטפת ברמה הארצית במבצעי אכיפה מרחביים. 

 • ריכוז, עיבוד, ניתוח והפצת מידע בעל ערך מודיעיני בחטיבה לשמירה על הקרקע.


אגף פיתוח והפעלה

 • אחראי לארגון ולהטמעה של תורה, נהלים והדרכה. 

 • משאבי אנוש ומינהל.

 • תקציב החטיבה ומשאבים נוספים, לרבות משאבים טכנולוגיים. 

 • מגבש תוכניות עבודה חטיבתיות ומבצע מעקב ובקרה על ביצוען. 

 • מרכז את נתוני הביצוע ומדווח לגורמים האחראים על פי הכללים הקבועים.


מרחבי שמירת הקרקע

המרחבים אחראים לשמירה הפיזית על הקרקע, בהיבטים של חזקה ושימוש בקרקע, קיום התחייבויות ומניעת פגיעה בעתודה הקרקעית.
כל מרחב מחולק לנפות פיקוח בניהול רכז הנפה. לכל נפה יש מאפייני שטח שונים וגודל שטח שונה, בהתאם לאופי השטח ולפעילות הנדרשת לצורכי השמירה והפיקוח. תפקידו המרכזי של רכז הנפה הוא לשמור על הקרקעות מפני פלישות והסגות גבול ולפעול לפינוי הקרקעות בהתאם לסמכויות החוקיות שהוא הוסמך להן. 

 • המרחבים, באמצעות רכזי הנפות, שומרים על הנכסים שמנהלת רשות מקרקעי ישראל. 

 • אחראים לביצוע פעולות אכיפה נגד מסיגי גבול ולסילוק מסיגי גבול משטחי הציבור ופועלים להפעלת סמכות זו בהליכי אכיפה מנהליים ומשפטיים; אם נדרש נוקטים צעדים להפעלת הליכים פליליים נגד מסיגי גבול.

 • המפקחים מבצעים איסוף נתונים לצורך ניהול יעיל של הנכסים, לרבות איתור חריגות מחוזי חכירה והפרת החוזים.

 • מסייעים במשא ומתן בנושא רכישת קרקעות חליפין והסדר מקרקעין. 

 • מסייעים לקדם הסדרי קרקעות, סכסוכים ופירוק שותפויות. 

 • ממליצים על הרשאות והקצאות בתיאום עם היחידות והגופים המקצועיים ברשות.

 

 

 

 

 

​סקופ ישראל​

מנהל חטיבת שמירה על הקרקע

 כתובתרח' הצבי 15, בניין בזק, ת.ד 36666, ירושלים, 9136601​

טלפון073-3426032

gov