מבנה ארגוני

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

 

 

אגף שמאות מקרקעין

​​​​​​​​​​פעולות רבות המבוצעות ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מחייבות חוות דעת (שומות) של שמאי מקרקעין, כגון הקצאה במכר​​ז ​פומבי, הקצאה בפטור ממכרז, חידוש ח​כירה​​, תוספת בנייה​, שינוי ייעוד, פיצול מגרש​, העברת זכויות, שימוש חורג, העברת בעלות, פיצויים ועוד. לצורך כך נעזרת הרשות בשירותי השמאי הממשלתי הראשי ושמאֵי מקרקעין מטעמו לקביעת ערכם של מקרקעי ישראל. זאת על פי החלטת ממשלה וכחלק מיישום עקרונות של מינהל תקין ואמות מידה ממלכתיות ברשות ציבורית האמונה על רכוש שבבעלות הציבור.

אגף השמאות הוא חלק מהחטיבה העסקית, והוא מורכב ממטה האגף, משמאים במרחבים העסקיים ומלמעלה מ-70 שמאים חיצוניים מטעם השמאי הממשלתי. לצורך ביצוע השומות נעזר השמאי המרחבי בשירותי שמאים חיצוניים מטעם השמאי הממשלתי, המבצעים מדי שנה למעלה מ-7,000 שומות מקרקעין.

פעילות האגף

  • השמאי המרחבי הוא היועץ המקצועי בתחום השמאות לכל צוותי העסקאות, התכנון, המחלקה המשפטית והגזברות במרחב העסקי, ולמרחבי השירות והשמירה על הקרקע.

  • האגף אחראי לניהול השגות המוגשות נגד השומות מטעם הרשות, ובמקרה הצורך מייצג את רמ"י יחד עם השמאי שערך את השו​מה​ בערכאות ההשגה השונות; מלווה את מזמין השומה במרחב ומייעץ לו כיצד להזמין את השומה באופן מיטבי.

  • מעניק ייעוץ מקצועי לשמאים המרחביים, למרחבים ולרשות, והוא הגורם המקצועי המקשר בין רמ"י לשמאי הממשלתי ולשמאים מטעמו, והמבקר את עבודת השמאים החיצוניים והמרחביים.

  • מכין נהלים והנחיות ביצוע, מדריך ומטמיע, מטייב את מערכת המחשוב של האגף, מכין ומבצע את תוכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות ומנהל את תקציב האגף.

  • מנהל האגף הוא שמאי רמ"י וחבר בהנהלת הרשות, היושב (הוא או מי מטעמו) בוועדת המכרזים ובוועד​ת העסקות במטה הרשות ומייעץ להן באופן שוטף.

 

 

 

 

 

רימון מירי

מנהלת​ אגף בכיר שמאות מקרקעין​

כתובת רח' הצבי 15, בניין בזק, ת.ד 36666, ירושלים, 9136601​

טלפון 073-3426050

gov