אודות

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

פרסומים

תוצאות 30-16 מתוך 61 תוצאות
  דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת 2015 | 24/07/2016

  דוח שנתי של הרשות.

  להרחבה
  עיקרי תוכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל 2016 | 09/06/2016

  עיקרי ​תוכניות העבודה לשנת 2016

  להרחבה
  דוח חוק חופש המידע לשנת 2015 | 10/03/2016

  ​דוח הרשות בהתאם לחוק חופש המידע לשנת 2015

  להרחבה
  פרסום הפקדת תוכנית מתאר מקומית מספר 101-0051854 | 28/02/2016

  סיכום פרטי תוכנית המתאר:

  השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם

  ירושלים, שד' גולדה מאיר פינת רח' הרטום, ושד' גולדה מאיר בכניסה מס' 3 להר חוצבים.

  מטרת התוכנית

  הקמת שלושה מבנים עבור תעשייה עתירת ידע, תוך הסדרת ייעודי הקרקע ובהתאמה, הסדרת מערך התנועה והקמת מנהרה חדשה וחניון תת קרקעי.

  עיקרי הוראות התוכנית

  א. שינויים במערך ייעודי קרקע באזור כמפורט להלן: שינוי יעוד שטח משטח ציבורי פתוח, שטח לדרך, שטח למסוף אוטובוסים ושטח שמורת טבע לאזור תעשייה עתירת ידע, שצ"פ, ודרך מוצעת.

  ב. קביעת הוראות בגין מנהרה/מעבר תת קרקעי.

  ג. שינוי מערך תנועה.

  ד. קביעת הוראות בינוי ופיתוח בהתאם לנספחי הבינוי והפיתוח.

  ה. קביעת הוראות גובה הבנייה המרבי (כ-40 מ'), מספר הקומות המרבי מעל למפלס הכניסה הקובעת (8 קומות), גובה מעקה עליון אבסולוטי מחייב, קווי הבינוי המרביים ומפלסי הקרקע הסופיים.

  ו. קביעת הוראות בדבר שטחי בניה 93,884 מ"ר מתוכם עבור תעשייה עתירת ידע 37,325 מ''ר עיקרי, 10,045 מ"ר שירות ו-37,200 מ"ר חניה, עבור מסחר 2,314 מ''ר, וכן קביעת שטחים עבור חניון ציבורי 7,000 מ''ר עיקרי.

  ז. קביעת הוראות למניעת מפגעים סביבתיים ומגבלות לשימושים תעשייתיים, כמו-כן קביעת השימושים המותרים בכל מגרש ומגרש.

  ח. קביעת הוראות לפיתוח השטחים הציבוריים ומגרשי התעשייה.

  ט. קביעת הוראות לשלבי ביצוע.

  י. קביעת הוראות לחלוקה מחדש.

  יא. קביעת הוראות בגין זיקת הנאה, סטיו וחזית מסחרית.

  יב. קביעת הוראות בגין דרך ביטול.

  יג. קביעת הוראות בגין עצים לשימור/העתקה/עקירה.

  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסום ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים, 9101301, טל' 02-6290263.

  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים, טל' 02-6296811 בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתוכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ"ט-1989.

  להרחבה
  חוברת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים לשנת 2015 | 04/11/2015

  חוברת שנתית של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים.

  בחוברת מפורטים מדיניות הקרן, דרך פעולתה, אופן תקצובה ובחירת הפרויקטים וכן הפרויקטים השונים הממומנים על ידיה.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל, ינואר-יוני 2015 | 22/10/2015

  ​דוח חצי שנתי של הרשות.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת 2014 | 22/10/2015

  ​דוח שנתי של הרשות.

  להרחבה
  עיקרי תוכניות העבודה לשנת 2015 | 01/07/2015

  ספר תוכניות העבודה לשנת 2015 משקף את תהליך התכנון ברשות.

  התהליך מבוצע בהתאם למתודולוגיית מדריך התכנון הממשלתי המונהגת בכלל משרדי הממשלה והמגזר הציבורי. הספר מציג תמונה רחבה של עיקרי הפעילות ברשות מקרקעי ישראל – כל יחידה בתחומה.

  להרחבה
  דוח חופש המידע לשנת 2014 | 29/03/2015

  ​​​​דוח הרשות בהתאם לחוק חופש המידע לשנת 2014.

  להרחבה
  דוח הוועדה לשמיעת התייחסות לפיצוי תושבי כפר שלם | 10/12/2014

  הדוח המלא של הוועדה לשמיעת ההתייחסויות לפיצוי תושבי כפר שלם​

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל, ינואר-יוני 2014 | 02/12/2014

  ​​דוח חצי שנתי על פעולות הרשות.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת 2013 | 25/08/2014

  ​​​דוח שנתי של הרשות.

  להרחבה
  דוח חופש המידע לשנת 2013 | 04/05/2014

  ​​​דוח הרשות בהתאם לחוק חופש המידע לשנת 2013.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל, ינואר-יוני 2013 | 18/11/2013

  ​​דוח חצי שנתי של הרשות.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2012 | 12/08/2013

  ​​דוח שנתי של הרשות.

  להרחבה
gov