• אורטופוטו

  תצלום אוויר מיושר, המשמש רקע לתשריטים ומאפשר מדידת מרחקים.

 • אינשאט

  מחוברים הרשומים בלשכת רישום המקרקעין בנפרד מהקרקע.

 • אישור זכויות

  אישור על זכויות במקרקעין המנוהלים על ידי רמ"י, המבוסס על תיק הנכס. אישור זה יינתן במקרים שבהם זכויות החכירה אינן רשומות בפנקסי המקרקעין ואינן מנוהלות בחברה משכנת.

 • בית טורי

  שלוש יחידות מגורים ומעלה בעלות קומה אחת או יותר, המחוברות בצורה אופקית זו לזו ומהוות מבנה אחד.

 • בנייה נמוכה

  מקרקעין מבונים למגורים צמודי קרקע, בין אם מדובר במבנה חד-משפחתי, דו-משפחתי או טורי, וכל המקרקעין המבונים למגורים שאינם בנייה רוויה.

 • בנייה רוויה

  בניין הבנוי על מקרקעי ישראל בן 2 קומות לפחות ובו לא פחות מ-4 דירות - אחת לפחות בכל קומה - הרשום כבית משותף או ראוי להירשם כבית משותף, על פי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

 • בעל זכויות בנחלה

  מתיישב ביישוב חקלאי או ביישוב אחר שהינו החוכר או השוכר של קרקע בתנאי נחלה, לרבות חוכר בחכירה לדורות, בר רשות בנחלה, מתיישב ביישוב חקלאי או ביישוב אחר, שהינו בעל הזכויות בנחלה על פי הרישום ברמ"י.

 • בעלות במקרקעין

  הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם.

 • גורם משכן

  צד להסכם פיתוח / חוזה חכירה / חוזה מכר, אשר על פי תנאיו עליו לבנות, לאכלס ולפעול לרישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין. גורם משכן יכול להיות יזם, קבלן, חברה, עמותה.

 • היוון דמי חכירה

  תשלום חד פעמי ומראש של דמי החכירה השנתיים ליתרת תקופת החכירה הראשונה ו/או לתקופת חכירה אחת נוספת של 49 שנים.

 • אזור עדיפות לאומית

  יישובים ואזורים העומדים באמות מידה מסוימות, ושהוגדרו על ידי הממשלה כאזורי עדיפות לאומית במגמה להשיג את יעדי הממשלה. ​

 • דמי היתר

  תשלום עבור רכישת זכויות חכירה במקרקעין שבגינן לא שולמה לרמ"י תמורה.

 • דמי הסכמה

  תשלום שעל החוכר לשלם כתנאי להעברת זכויות חכירה בנכס שאינו מהוון.

 • דמי חכירה ראשוניים (דח"ר)

  סכום חד-פעמי מערך הקרקע, השווה לחלק ערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה, ששילם החוכר לרמ"י בתמורה לרכישת זכות חכירה.​

 • דמי חכירה שנתיים (דח"ש)

  דמי חכירה החלים על המוחכר מדי שנה בשנה בשיעור הקבוע בהחלטות מועצה תקפות או בחוזה החכירה.

 • הודעה על רישום זכויות

  הודעה הכוללת מידע על הנכס כפי שמופיע בספרי רמ"י, בנכסים שבהם הזכויות רשומות ברמ"י וגם בחברה משכנת / גורם מאכלס / גורם משכן / חברה קבלנית. הודעה על רישום הזכויות בנכס אינה מהווה אישור זכויות. לקבלת אישור זכויות יש לפנות לחברה המשכנת / לגורם המאכלס / לגורם המשכן / לחברה הקבלנית.​

 • זיקת הנאה

  שעבוד מקרקעין להנאה, שאין עמה זכות להחזיק במקרקעין. זיקת הנאה היא אחת מארבעה סוגי זכויות במקרקעין.

 • זר

  1. יחיד כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל, קרי שאינו אחד מאלה: (א) אזרח ישראל או תושב ישראל. (ב) עולה לפי חוק השבות התש"י-1950, העומד בדרישות סעיף 2 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952. (ג) זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950, שקיבל במקומה אשרה ורישיון לישיבת ארעי כעולה בכוח מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952. 2. (א) תאגיד שהשליטה בו תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד שאינו אחד מאלה המנויים בסעיף 1 או בידי יותר מיחיד אחד כאמור. (ב) מי שפועל בשביל יחיד או תאגיד כאמור בסעיף 1.​

 • חברה ממשלתית עירונית

  חברה המשותפת למדינה ולרשות מקומית, כך שבמחצית זכויותיה מחזיקה המדינה, ואילו ברבע, לפחות, מחזיקה רשות מקומית או חברה שבשליטת הרשות המקומית.​

 • חברה משכנת

  ​​אחת משש החברות האלה: עמיגור, עמידר, שיכון ופיתוח (אזורים), שיכון עובדים (שיכון ובינוי), משה"ב ורסקו, אשר להן הואצלו סמכויות לביצוע העברות זכויות בבנייה רוויה מהוונת.

  ​​​​

  קרא עוד
 • מקרקעי ייעוד

  מקרקעי ציבור המיועדים לתועלת הציבור, ולא יהיה בהם תוקף לכל עסקה הטעונה רישום, לא יינתן צו אכיפה בשל התחייבות לעשות בהם עסקה כזאת, ולא תירשם הערה ביחס להתחייבות כזאת, אלא אם כן העסקה או ההתחייבות אושרו על ידי הממשלה או השר שקבעה לכך. מקרקעי ייעוד הם:

  (1) שפת הים, לרבות מקרקעין שבתחומי נמל.
  (2) נהרות, נחלים ותעלות וגדותיהם.
  (3) דרכים ומסילות ברזל, לרבות מקרקעין המשמשים תחנות של מסילות ברזל.
  (4) נמלי תעופה.
  (5) סוגים אחרים של מקרקעי ציבור שנקבעו בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כמקרקעי ייעוד לעניין זה.

 • מקרקעין

  קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר המחובר אליה חיבור של קבע.

 • שכירות במקרקעין

  זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות; שכירות לתקופה של יותר מחמש שנים נקראת חכירה, ושכירות לתקופה של יותר מעשרים וחמש שנים נקראת חכירה לדורות.​

 • גוף ציבורי

  חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת, כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, חברה שאין לה הון מניות או תאגיד כאמור בסעיף 60 לחוק האמור, תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, רשות מקומית, או תאגיד שרשות מקומית היא בעלת חלק מההון בו או שיש לה חלק מכוח ההצבעה בו.​

 • הסכם הרשאה

  הסכם המאפשר שימוש זמני בקרקע.​

 • הסכם פיתוח

  הסכם המייעד קרקע לבנייה למטרה ובתנאים שאישרה רמ"י. בהתקיים תנאיו של הסכם זה, זכאי היזם להתקשר עם רמ"י בחוזה חכירה.​

 • התחייבות לרישום משכנתא

  התחייבות רמ"י כלפי הגורם המלווה שלא לרשום בלשכת רישום מקרקעין את הזכויות בנכס, אלא אם כן במעמד הרישום תירשם גם המשכנתא לטובת הגורם המלווה, וכן התחייבות שלא לאשר העברת זכויות בנכס ללא הסכמת הגורם המלווה.​

 • ועדה צוותית

  אחת הוועדות ברמ"י אשר בסמכותן לאשר או לדחות בקשות לביצוע עסקאות במקרקעין בהתאם למדרג הסמכויות שהוגדר על פי כל דין ובנוהלי רמ"י.​

 • ועדה מרחבית

  אחת הוועדות ברמ"י אשר בסמכותן לאשר או לדחות בקשות לביצוע עסקאות במקרקעין בהתאם למדרג הסמכויות שהוגדר על פי כל דין ובנוהלי רמ"י.​

 • ועדת מסלול ירוק

  אחת הוועדות ברמ"י אשר בסמכותן לאשר או לדחות בקשות לביצוע עסקאות במקרקעין בהתאם למדרג הסמכויות שהוגדר על פי כל דין ובנוהלי רמ"י.​

 • ועדת פטור

  ועדה על יד מועצת מקרקעי ישראל הדנה ומאשרת או דוחה בקשות לביצוע עסקות במקרקעין המחייבות את אישורה בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים. ​

 • היטל השבחה

  תשלום של בעל קרקע או חוכר לדורות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בגין עליית שווי המקרקעין בעקבות אישור תוכנית מפורטת או שינוי בתוכנית קיימת. גובה היטל ההשבחה הוא בשיעור של מחצית מערך ההשבחה.​

 • הסדר מקרקעין

  תהליך המנוהל על ידי פקיד ההסדר במשרד המשפטים, שבמסגרתו נקבעות זכויות הקניין במקרקעין לצורך רישום בספרי המקרקעין. ​

 • העברת זכות חכירה

  העברתה של זכות החכירה במקרקעין, בשלמותה או בחלקה, או הסבתה בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה.​

 • זכות במקרקעין

   ישנם ארבעה סוגי זכויות במקרקעין: א. זכות הבעלות ב. זכות השכירות (עד 5 שנים - שכירות לטווח קצר; 25-5 שנים - חכירה; מעל 25 שנים - חכירה לדורות). ג. משכנתא. ד. זיקת הנאה, כהגדרתן בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

 • פרצלציה

  חלוקה של מקרקעין שמטרתה לתרגם את החלוקה למגרשים כפי שמופיעה בתוכנית (תב"ע) לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו). תהליך המדידה מתבצע ע"י מודד מוסמך, והוא מאושר ומבוקר על ידי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה והמרכז למיפוי ישראל (מפ"י).​

  ​​

  קרא עוד
 • קדסטר

  חלוקה של קרקע לגושים וחלקות, המהוות יחידות סטטוטוריות המגדירות את הזכויות הקנייניות במקרקעין. ​

 • חברה ציבורית

  חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.​​

 • סרבנית רישום

  חברה קבלנית שלא השלימה רישום בלשכת רישום המקרקעין של בית משותף ו/או זכויות משתכנים בשני תיקי רמ"י או יותר, או בתיק אחד המתייחס למאה יחידות דיור ומעלה, על אף התחייבותה כלפי רמ"י ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או המשתכנים, ורמ"י הגישה נגדה תביעה משפטית במקרים הנדונים לאחר שלא נענתה למכתב, לתזכורת ולהתראה שנשלחו אליה קודם לכן.​

 • חוזה חכירה

  חוזה המבטיח את זכויות החכירה (שכירות לתקופה ארוכה), אך הבעלות על הקרקע נותרת בידי מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח.​​

 • חוזה חכירה מהוון

  חוזה חכירה שדמי החכירה לפיו, עבור יתרת תקופת החכירה, שולמו מראש בהתאם להוראותיו או בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל, או חוזה חכירה שניתן לשלם מראש את דמי החכירה לפיו בהתאם להחלטת המועצה.​​

 • חוכר

  בעל זכות חכירה שיש לו חוזה בר תוקף עם רמ"י או זכאי לחוזה חכירה.​

 • חכירה

  זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות לתקופה של למעלה מחמש שנים ועד עשרים וחמש שנה.

 • מושע (זכות משותפת במקרקעין)

  זכות במקרקעין המשותפת לכמה בעלי זכויות, כאשר זכותו של כל אחד מהם לפי חלקו היחסי היא בכל חלק וחלק של המקרקעין, ואין לאיש מהם חלק מסוים במקרקעין.​

  ​​

  קרא עוד
 • חלקה א'

  חלק מנחלה שהוא שטח רצוף של קרקע, המיועד בתוכנית תקפה למגורים, למבני משק של החוכר ולעיבוד חקלאי.​

 • חלקה ב'

  חלק מתוך השטח המושכר או המוחכר למושב או לבעל הנחלה בתנאי נחלה או מוחזק על ידו בתנאי נחלה כבר-רשות, נוסף על חלקה א', ומהווה את יתרת שטח הנחלה או חלק ממנה. חלק זה מיועד לשימוש חקלאי בלבד, ויעובד באופן משותף, אלא אם כן החליט המושב על עיבוד על ידי בעל הנחלה.​

 • חלקה ג'

   חלק מתוך השטח המושכר או המוחכר לאגודה בתנאי נחלה נוסף על חלקות א' ו-ב' ומעובד במשותף על ידי האגודה, מבלי שניתן לחלקו בין בעלי הזכויות בנחלות.​

 • יובל חכירה

  מועד חידוש חוזה החכירה (עם תום תקופת החכירה) לתקופת חכירה נוספת של 49 שנים.​

 • יובל מוקדם

  חידוש חוזה החכירה לתקופת חכירה נוספת של 49 שנים, אם נותרו עד 7 שנים לסיום תקופת החכירה המקורית.​

 • נחלה

  קרקע המהווה יחידה משקית חקלאית אחת בגודל שנקבע על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר בהתייעצות עם הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, המיועדת לחוכר לצורך מגוריו ופרנסתו מהמשק החקלאי שפותח ויפותח בה.​

 • יישוב חקלאי

  אגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ, מושב עובדים, כפר שיתופי או מושב שיתופי, אשר מושכרים או מוחכרים לה מקרקעין בתנאי נחלה, או אגודה כאמור אשר מחזיקה במקרקעין בתנאי נחלה כבת-רשות.​

 • מבנן

  קבוצת בניינים שיש להם מתחם משותף, התחום בין רחובות וכבישים.​

 • ועדת מסלול אדום

  אחת הוועדות ברמ"י אשר בסמכותן לאשר או לדחות בקשות לביצוע עסקאות במקרקעין בהתאם למדרג הסמכויות שהוגדר על פי כל דין ובנוהלי רמ"י.​

  ​​

  קרא עוד
 • ועדת משנה

  ועדה על יד מועצת מקרקעי ישראל שמונתה לפי סעיף 4י(א) לחוק רשות מקרקעי ישראל, בין שהיא ועדה קבועה ובין שהיא ועדה לעניין מסוים בכפוף להאצלת סמכות מהמועצה.

 • ועדת עסקות

  הוועדה המוסמכת על פי תקנות חוק חובת המכרזים ונוהלי רמ"י לדון ולאשר או לדחות בקשות לביצוע עסקות במקרקעין בפטור ממכרז. היא יכולה להיות אחת מאלה: ועדה צוותית, ועדה מרחבית, ועדת מסלול ירוק או ועדת מסלול אדום. ​

  ​​

  קרא עוד
 • חכירה לדורות

  זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות לתקופה של למעלה מעשרים וחמש שנה.​

 • לשכת רישום מקרקעין (טאבו)

  אחראית על ניהול פנקסי המקרקעין ותיקי הפעולה המכילים את אוסף התעודות והמסמכים ששימשו יסוד לרישום. בלשכות הרישום מבוצעות עסקאות ופעולות הנרשמות בפנקסי המקרקעין, ביניהן מכר, חכירות, הערות אזהרה, ירושות, משכנתאות, פעולות תכנון, זיקות הנאה, זכות קדימה, צווים של בתי משפט ורשויות אחרות ועוד. פעולות נוספות הנמצאות באחריות הלשכות הן הנפקת נסחי רישום מפנקסי המקרקעין ומתן עיונים באוסף התעודות.​

 • מגרש

  יחידת קרקע שנקבעה בתוכנית כתוצאה מפעולת חלוקה או איחוד או איחוד וחלוקה, או בתשריט חלוקה או איחוד, אף אם טרם נרשמה כחלקה בפנקסי רישום המקרקעין, בין אם מותרת בה בנייה ובין אם לאו.​

 • מגרש כלוא

  מגרש בתחום התוכנית המצוי בין מגרשים שכבר הוקצו, ואין אפשרות לשווקו בדרך של מכרז.​

 • מודד מוסמך

  מודד בעל רישיון תקף לפי תקנות המודדים לעסוק במקצוע המדידה.​

 • מוסד ציבורי

  חבר בני אדם של שבעה לפחות, שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה ציבורית, ונכסי והכנסות המוסד הציבורי משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד, וכן מוסד שנקבע על ידי ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל כמוסד ציבורי ואושר על ידי יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל כמוסד ציבורי, בין בדרך כלל ובין לעניין מסוים.

 • מטרה ציבורית

  מטרה שעניינה דת, תרבות, חנוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט וכן מטרה שהוגדרה על ידי הוועדה למוסדות ציבור כמטרה ציבורית ואושרה על ידי יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל כמטרה ציבורית.​​

 • מכרז פומבי

  מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית באמצעות הודעה לציבור. ​​

 • ממ"ג

  מערכת מידע גיאוגרפי (GIS). מערכת ממוחשבת המאפשרת קליטה, עיבוד, הצגה וניתוח של מידע גיאוגרפי מרחבי. המערכת מציגה שכבות מידע מגוונות על בסיס גיאוגרפי.​​

 • מפ"י

  המרכז למיפוי ישראל הוא המרכז הלאומי הישראלי למיפוי, לקדסטר, לגאודזיה ולגאואינפורמציה.​​

  ​​

  קרא עוד
 • מועצת מקרקעי ישראל

  מועצה שהוקמה על פי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-‎1960. מועצת מקרקעי ישראל קובעת את מדיניות הקרקעות של מדינת ישראל, מפקחת על פעולתה של רשות מקרקעי ישראל ומאשרת את תקציבה.​

 • משבצת

  שטח קרקע המהווה מכפלה של מספר הנחלות שאושר ליישוב על ידי שר החקלאות בשטח הקרקע שקבע שר החקלאות לנחלה לאגודה, או השטח המוחזק על ידי האגודה בפועל, הנמוך מבין השניים.​

 • תשריט חלוקה

  מפה מצבית שלא לצורכי רישום, הכוללת גבולות מגרש לפי תב"ע קיימת וטבלאות שטחים של החלוקה המוצעת. על התשריט להיות מאושר וחתום על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.​

 • מפה טופוגרפית

  מפה מצבית הכוללת גם את תיאור פני הקרקע על ידי קווי גובה (תבליט).​​

 • מפה מצבית

  מפה ערוכה בקנה מידה נקוב וחתומה על ידי מודד מוסמך, המראה את התכסית (הפרטים המצויים על פני השטח) והתשתית הגיאודטית בגבולות אותה מפה, במועד ביצוע המדידה בשטח. מכינים את המפה על רקע אנליטי של גושים וחלקות בתוקף ועל רקע תכנוני (גבולות מגרשים), והיא כוללת תרשים סביבה וטבלת שטחים, והכול בהתאם לתקנות המרכז למיפוי ישראל. ​

 • מפת חלוקה אנליטית

  מפת חלוקה על רקע מפה מצבית, הכוללת טבלת שטחים ורקע אנליטי של גושים וחלקות. המפה תהיה חתומה ומאושרת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כתואמת תב"ע, תהווה בסיס לתצ"ר עתידי שיוכן ותשמש בסיס להקצאה.​

 • מקרקעי ישראל

  מקרקעין בישראל המצויים בבעלות המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל.​

 • משכנתא

  משכון של מקרקעין הנרשמת בלשכת רישום מקרקעין (טאבו) ומשמשת כערובה להבטחת פרעון הלוואה הניתנת ע"י בנק, חברת ביטוח או גורם אחר.​

 • משק עזר

  ​קרקע שהוחכרה למטרת משק עזר, הכוללת מגורים ועיבוד חקלאי, ובלבד שהקרקע אינה מהווה נחלה כהגדרתה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.​​​

 • עסקה בפטור ממכרז

  ​עסקה שנערכת שלא בדרך של מכרז, בהתאם לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992,​ והתקנות שהותקנו מכוחו, לאחר בחינת האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז, ובתנאי שהדבר מוצדק וסביר בנסיבות העניין.

  ​​​

  קרא עוד
 • ערך קרקע

  ​שווי זכות הבעלות כשהקרקע ריקה ופנויה.

 • פיצול מגרש

  פיצול מגרש המיועד למגורים – חלוקת המגרש המוחכר בחוזה החכירה לשני מגרשים או יותר, באופן שמאפשר לבנות על המגרשים הריקים שייווצרו בעקבות הפיצול מספר יחידות דיור גדול יותר או מספר מבנים רב יותר כפי שהותר בחוזה החכירה. פיצול המגרש יתאפשר בהתאם לתוכנית מאושרת או תשריט חלוקה מאושר על ידי הוועדה המקומית.

  פיצול מגרש המיועד לתעסוקה - חלוקת המגרש לשני מגרשים או יותר על בסיס תשריט חלוקה מאושר על ידי ועדה המקומית או על פי תוכנית.

 • רשות הפיתוח

  גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1951 בכדי לנהל את האדמות שהופקדו בידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים לאחר מלחמת העצמאות, ואת הקרקעות שהופקעו על-פי חוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים) תשי"ג-1953. עם חקיקת חוק יסוד: מקרקעי ישראל, חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 וחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, עברו סמכויות ניהול מקרקעי רשות הפיתוח לידי רשות מקרקעי ישראל.​

 • רשות מקרקעי ישראל

  רשות ממשלתית הפועלת מכוח חוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ח-1960. מנהלת את המקרקעין שבבעלות המדינה, הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) ורשות הפיתוח. ​

 • שטח מחנה

  שטח אזור הבינוי של קיבוץ או מושב שיתופי, המיועד בתכנית תקפה למטרת מגורים, מבני משק, מבני ציבור ותעשייה. אינו כולל מקרקעין המוחכרים או מושכרים על ידי הרשות בחוזי חכירה נפרדים.​

 • שטח עיבוד

  שטח המיועד לעיבוד חקלאי או לנטיעות.​

 • שטח צהוב

  חלק מחלקה א' של נחלה המיועד למגורים בתוכנית תקפה.​

 • שינוי ייעוד קרקע חקלאית

  שינוי ייעוד על פי תוכנית, למטרה או ייעוד שאינם חקלאיים.​

gov