• בנייה נמוכה

  בנייה למגורים שאינה בנייה רוויה.

 • בנייה רוויה

  בנייה למגורים של 2 קומות לפחות, שיש בה לא פחות מ 4 דירות - דירה אחת לפחות בכל קומה, הרשומות כבית משותף או ראויות להירשם כבית משותף על פי חוק המקרקעין, התשכ"ט 1969​

 • היוון

  תשלום מראש של דמי חכירה שנתיים, עבור תקופת החכירה או יתרתה.

 • אזור עדיפות לאומית

  ישובים ואזורים בעדיפות לאומית א' ו- ב' בהתאם לסימן א' לפרק משנה 4.2 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ואזור קו עימות.

  ​​

  קרא עוד
 • דמי היתר

  תשלום עבור זכויות נוספות או שונות בקרקע, עבורן לא שולמה לרשות תמורה

 • דמי הסכמה

  תשלום שעל החוכר לשלם לרשות עבור עליית ערך הקרקע בנכס לא מהוון בעת בקשה להעברת זכויות​​

  ​​

  קרא עוד
 • דמי חכירה ראשוניים (דח"ר)

  תשלום חד פעמי השווה לחלק מערך הקרקע ששילם החוכר לרשות מקרקעי ישראל או שנזקף לזכותו בעת רכישת זכות החכירה.

 • דמי חכירה שנתיים (דח"ש)

  דמי חכירה החלים על המוחכר מדי שנה בשנה בשיעור הקבוע בהחלטות מועצה תקפות או בחוזה החכירה.

 • זיקת הנאה

  שעבוד מקרקעין להנאה, שאין עמה זכות להחזיק במקרקעין. זיקת הנאה היא אחת מארבעה סוגי זכויות במקרקעין.

 • זר

  1. יחיד כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל, קרי שאינו אחד מאלה: (א) אזרח ישראל או תושב ישראל. (ב) עולה לפי חוק השבות התש"י-1950, העומד בדרישות סעיף 2 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952. (ג) זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950, שקיבל במקומה אשרה ורישיון לישיבת ארעי כעולה בכוח מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952. 2. (א) תאגיד שהשליטה בו תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד שאינו אחד מאלה המנויים בסעיף 1 או בידי יותר מיחיד אחד כאמור. (ב) מי שפועל בשביל יחיד או תאגיד כאמור בסעיף 1.​

 • חברה ממשלתית עירונית

  חברה המשותפת למדינה ולרשות מקומית, כך שבמחצית זכויותיה מחזיקה המדינה, ואילו ברבע, לפחות, מחזיקה רשות מקומית או חברה שבשליטת הרשות המקומית.​

 • חברה משכנת

  ​​אחת משש החברות האלה: עמיגור, עמידר, שיכון ופיתוח (אזורים), שיכון עובדים (שיכון ובינוי), משה"ב ורסקו, אשר להן הואצלו סמכויות לביצוע העברות זכויות בבנייה רוויה מהוונת.

  ​​​​

  קרא עוד
 • מקרקעי ייעוד

  מקרקעי ציבור המיועדים לתועלת הציבור, ולא יהיה בהם תוקף לכל עסקה הטעונה רישום, לא יינתן צו אכיפה בשל התחייבות לעשות בהם עסקה כזאת, ולא תירשם הערה ביחס להתחייבות כזאת, אלא אם כן העסקה או ההתחייבות אושרו על ידי הממשלה או השר שקבעה לכך. מקרקעי ייעוד הם:

  (1) שפת הים, לרבות מקרקעין שבתחומי נמל.
  (2) נהרות, נחלים ותעלות וגדותיהם.
  (3) דרכים ומסילות ברזל, לרבות מקרקעין המשמשים תחנות של מסילות ברזל.
  (4) נמלי תעופה.
  (5) סוגים אחרים של מקרקעי ציבור שנקבעו בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כמקרקעי ייעוד לעניין זה.

 • מקרקעין

  קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר המחובר אליה חיבור של קבע.

 • שכירות במקרקעין

  זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות; שכירות לתקופה של יותר מחמש שנים נקראת חכירה, ושכירות לתקופה של יותר מעשרים וחמש שנים נקראת חכירה לדורות.​

 • הסכם הרשאה

  הסכם בין רשות מקרקעי ישראל לבין מורשה, המוגדר כהסכם הרשאה לשימוש זמני בקרקע.

 • הסכם פיתוח

  הסכם בין רשות מקרקעי ישראל לבין יזם המייעד קרקע לבנייה למטרת מגורים ו/או תעסוקה ו/או מוסדות ציבור, בתנאים שאישרה רשות מקרקעי ישראל.  בהתקיים תנאיו של הסכם זה זכאי היזם להתקשר עם הרשות בהסכם חכירה.

  ​​

 • התחייבות לרישום משכנתא

  התחייבות רמ"י כלפי הגורם המלווה שלא לרשום בלשכת רישום מקרקעין את הזכויות בנכס, אלא אם כן במעמד הרישום תירשם גם המשכנתא לטובת הגורם המלווה, וכן התחייבות שלא לאשר העברת זכויות בנכס ללא הסכמת הגורם המלווה.​

 • ועדה צוותית

  אחת הוועדות ברמ"י אשר בסמכותן לאשר או לדחות בקשות לביצוע עסקאות במקרקעין בהתאם למדרג הסמכויות שהוגדר על פי כל דין ובנוהלי רמ"י.​

 • ועדה מרחבית

  אחת הוועדות ברמ"י אשר בסמכותן לאשר או לדחות בקשות לביצוע עסקאות במקרקעין בהתאם למדרג הסמכויות שהוגדר על פי כל דין ובנוהלי רמ"י.​

 • ועדת מסלול ירוק

  אחת הוועדות ברמ"י אשר בסמכותן לאשר או לדחות בקשות לביצוע עסקאות במקרקעין בהתאם למדרג הסמכויות שהוגדר על פי כל דין ובנוהלי רמ"י.​

 • ועדת פטור

  ועדה על יד מועצת מקרקעי ישראל הדנה ומאשרת או דוחה בקשות לביצוע עסקות במקרקעין המחייבות את אישורה בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים. ​

 • הסדר מקרקעין

  תהליך המנוהל על ידי פקיד ההסדר במשרד המשפטים, שבמסגרתו נקבעות זכויות הקניין במקרקעין לצורך רישום בספרי המקרקעין. ​

 • העברת זכויות

  העברתה של זכות בקרקע או הסבתה בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה.

 • זכות במקרקעין

   ישנם ארבעה סוגי זכויות במקרקעין: א. זכות הבעלות ב. זכות השכירות (עד 5 שנים - שכירות לטווח קצר; 25-5 שנים - חכירה; מעל 25 שנים - חכירה לדורות). ג. משכנתא. ד. זיקת הנאה, כהגדרתן בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

 • פרצלציה

  חלוקה של מקרקעין שמטרתה לתרגם את החלוקה למגרשים כפי שמופיעה בתוכנית (תב"ע) לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין (טאבו). תהליך המדידה מתבצע ע"י מודד מוסמך, והוא מאושר ומבוקר על ידי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה והמרכז למיפוי ישראל (מפ"י).​

  ​​

  קרא עוד
 • קדסטר

  חלוקה של קרקע לגושים וחלקות, המהוות יחידות סטטוטוריות המגדירות את הזכויות הקנייניות במקרקעין. ​

 • חברה ציבורית

  חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.​​

 • סרבנית רישום

  חברה קבלנית שלא השלימה רישום בלשכת רישום המקרקעין של בית משותף ו/או זכויות משתכנים בשני תיקי רמ"י או יותר, או בתיק אחד המתייחס למאה יחידות דיור ומעלה, על אף התחייבותה כלפי רמ"י ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או המשתכנים, ורמ"י הגישה נגדה תביעה משפטית במקרים הנדונים לאחר שלא נענתה למכתב, לתזכורת ולהתראה שנשלחו אליה קודם לכן.​

 • חוזה חכירה

  חוזה המבטיח את זכויות החכירה (שכירות לתקופה ארוכה), אך הבעלות על הקרקע נותרת בידי מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח.​​

 • חוזה חכירה מהוון

  חוזה חכירה שדמי החכירה לפיו, עבור יתרת תקופת החכירה, שולמו מראש בהתאם להוראותיו או בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל, או חוזה חכירה שניתן לשלם מראש את דמי החכירה לפיו בהתאם להחלטת המועצה.​​

 • חוכר

  בעל זכות חכירה שיש לו חוזה בר תוקף עם רמ"י או זכאי לחוזה חכירה.​

 • חכירה

  זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות לתקופה של למעלה מחמש שנים ועד עשרים וחמש שנה.

 • מושע (זכות משותפת במקרקעין)

  זכות במקרקעין המשותפת לכמה בעלי זכויות, כאשר זכותו של כל אחד מהם לפי חלקו היחסי היא בכל חלק וחלק של המקרקעין, ואין לאיש מהם חלק מסוים במקרקעין.​

  ​​

  קרא עוד
 • חלקה א'

  חלק מנחלה שהוא שטח רצוף של קרקע, המיועד בתוכנית למגורים, למבני משק ולעיבוד חקלאי של בעל הזכויות בנחלה ; אם צורף לנחלה
   בהסכמת הרשות מגרש מגורים לצורך בניית יחידת מגורים שנייה למגורי
  דור המשך, יהיה המגרש שצורף לנחלה חלק בלתי נפרד מחלקה א', אף אם אינו מהווה שטח רצוף.

 • חלקה ב'

  חלק מתוך נחלה המיועד לשימוש חקלאי בלבד על ידי בעל הנחלה בנוסף לחלקה א'.​​

  ​​

  קרא עוד
 • חלקה ג'

  חלק מתוך נחלה המיועד לשימוש חקלאי בלבד במשותף על ידי האגודה

 • יובל חכירה

  חידוש תקופת החכירה ל-49 שנים, ממועד סיום תקופת החכירה המקורית.

 • יובל מוקדם

  חידוש תקופת החכירה ל- 49 שנים, אם נותרו פחות מ-8 שנים לסיום תקופת החכירה המקורית​.​

 • נחלה

  קרקע חקלאית בגודל שקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר בהתייעצות עם הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, המיועדת למתיישב לצורך מגוריו ופרנסתו מהמ​​​שק החקלאי שפותח או יפותח בה.

 • יישוב חקלאי

  מושב או קיבוץ.

  ​​

  קרא עוד
 • מבנן

  קבוצת בניינים שיש להם מתחם משותף, התחום בין רחובות וכבישים.​

 • ועדת מסלול אדום

  אחת הוועדות ברמ"י אשר בסמכותן לאשר או לדחות בקשות לביצוע עסקאות במקרקעין בהתאם למדרג הסמכויות שהוגדר על פי כל דין ובנוהלי רמ"י.​

  ​​

  קרא עוד
 • ועדת משנה

  ועדה על יד מועצת מקרקעי ישראל שמונתה לפי סעיף 4י(א) לחוק רשות מקרקעי ישראל, בין שהיא ועדה קבועה ובין שהיא ועדה לעניין מסוים בכפוף להאצלת סמכות מהמועצה.

 • ועדת עסקות

  הוועדה המוסמכת על פי תקנות חוק חובת המכרזים ונוהלי רמ"י לדון ולאשר או לדחות בקשות לביצוע עסקות במקרקעין בפטור ממכרז. היא יכולה להיות אחת מאלה: ועדה צוותית, ועדה מרחבית, ועדת מסלול ירוק או ועדת מסלול אדום. ​

  ​​

  קרא עוד
 • חכירה לדורות

  זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות לתקופה של למעלה מעשרים וחמש שנה.​

 • לשכת רישום מקרקעין (טאבו)

  אחראית על ניהול פנקסי המקרקעין ותיקי הפעולה המכילים את אוסף התעודות והמסמכים ששימשו יסוד לרישום. בלשכות הרישום מבוצעות עסקאות ופעולות הנרשמות בפנקסי המקרקעין, ביניהן מכר, חכירות, הערות אזהרה, ירושות, משכנתאות, פעולות תכנון, זיקות הנאה, זכות קדימה, צווים של בתי משפט ורשויות אחרות ועוד. פעולות נוספות הנמצאות באחריות הלשכות הן הנפקת נסחי רישום מפנקסי המקרקעין ומתן עיונים באוסף התעודות.​

 • מגרש

  כהגדרתו בחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965.

 • מגרש כלוא

  מגרש בתחום התוכנית המצוי בין מגרשים שכבר הוקצו, ואין אפשרות לשווקו בדרך של מכרז.​

 • מודד מוסמך

  מודד בעל רישיון תקף לפי תקנות המודדים לעסוק במקצוע המדידה.​

 • מוסד ציבורי

  עמותה רשומה על פי חוק העמותות, התש"ם-1980, או חברה לתועלת הציבור הרשומה בפנקס החברות לתועלת הציבור בהתאם לסעיף
  345 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, או הקדש ציבורי כמשמעו בסעיף 26 לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979, הקיימים וכן מוסד שנקבע על ידי ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל כמוסד ציבורי ואושר על ידי יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל כמוסד ציבורי, בין בדרך כלל ובין לעניין מסוים - הפועלים למטרה ציבורית ונכסי והכנסות המוסד הציבורי משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד.

 • מטרה ציבורית

  מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, אמנות, רווחה, התיישבות, עלייה, ספורט, מחקר וכן מטרה שהוגדרה על ידי ועדת משנה של מועצת מקרקעי ישראל כמטרה ציבורית ואושרה על ידי יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל כמטרה ציבורית.

 • מכרז פומבי

  מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית באמצעות הודעה לציבור. ​​

 • ממ"ג

  מערכת מידע גיאוגרפי (GIS). מערכת ממוחשבת המאפשרת קליטה, עיבוד, הצגה וניתוח של מידע גיאוגרפי מרחבי. המערכת מציגה שכבות מידע מגוונות על בסיס גיאוגרפי.​​

 • מפ"י

  המרכז למיפוי ישראל הוא המרכז הלאומי הישראלי למיפוי, לקדסטר, לגאודזיה ולגאואינפורמציה.​​

  ​​

  קרא עוד
 • מועצת מקרקעי ישראל

  מועצה שהוקמה על פי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-‎1960. מועצת מקרקעי ישראל קובעת את מדיניות הקרקעות של מדינת ישראל, מפקחת על פעולתה של רשות מקרקעי ישראל ומאשרת את תקציבה.​

 • משבצת

  הקרקע המושכרת או המוחכרת לאגודה בתנאי נחלה או מוחזקת על ידה כבת רשות בתנאי נחלה, למעט קרקע שלגביה האגודה לא זכאית לחתום
  על הסכם חכירה לדורות.

 • תשריט חלוקה

  מפה מצבית שלא לצורכי רישום, הכוללת גבולות מגרש לפי תב"ע קיימת וטבלאות שטחים של החלוקה המוצעת. על התשריט להיות מאושר וחתום על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.​

 • מפה טופוגרפית

  מפה מצבית הכוללת גם את תיאור פני הקרקע על ידי קווי גובה (תבליט).​​

 • מפה מצבית

  מפה ערוכה בקנה מידה נקוב וחתומה על ידי מודד מוסמך, המראה את התכסית (הפרטים המצויים על פני השטח) והתשתית הגיאודטית בגבולות אותה מפה, במועד ביצוע המדידה בשטח. מכינים את המפה על רקע אנליטי של גושים וחלקות בתוקף ועל רקע תכנוני (גבולות מגרשים), והיא כוללת תרשים סביבה וטבלת שטחים, והכול בהתאם לתקנות המרכז למיפוי ישראל. ​

 • מפת חלוקה אנליטית

  מפת חלוקה על רקע מפה מצבית, הכוללת טבלת שטחים ורקע אנליטי של גושים וחלקות. המפה תהיה חתומה ומאושרת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כתואמת תב"ע, תהווה בסיס לתצ"ר עתידי שיוכן ותשמש בסיס להקצאה.​

 • מקרקעי ישראל

  מקרקעין בישראל המצויים בבעלות המדינה, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל.​

 • משכנתא

  משכון של מקרקעין הנרשמת בלשכת רישום מקרקעין (טאבו) ומשמשת כערובה להבטחת פרעון הלוואה הניתנת ע"י בנק, חברת ביטוח או גורם אחר.​

 • משק עזר

  קרקע שהוחכרה או נמסרה למטרת משק עזר, הכוללת מגורים ועיבוד חקלאי ובלבד שהקרקע אינה נחלה.

 • עסקה בפטור ממכרז

  ​עסקה שנערכת שלא בדרך של מכרז, בהתאם לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992,​ והתקנות שהותקנו מכוחו, לאחר בחינת האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז, ובתנאי שהדבר מוצדק וסביר בנסיבות העניין.

  ​​​

  קרא עוד
 • ערך קרקע

  שווי זכות הבעלות בקרקע כשהיא ריקה ופנויה, וללא הוצאות פיתוח.

  ​​

  קרא עוד
 • פיצול מגרש

  חלוקת מגרש המוחכר על פי הסכם חכירה לשני מגרשים או יותר, באופן המאפשר לבנות על המגרשים שנוצרו מספר יחידות דיור גדול יותר או מספר מבנים אחרים גדול יותר, מכפי שהותר על פי הסכם החכירה. פיצול מגרש יתאפשר בהתאם לתוכנית או תשריט חלוקה מאושר על ידי מוסדות התכנון.

 • רשות הפיתוח

  גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1951 בכדי לנהל את האדמות שהופקדו בידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים לאחר מלחמת העצמאות, ואת הקרקעות שהופקעו על-פי חוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים) תשי"ג-1953. עם חקיקת חוק יסוד: מקרקעי ישראל, חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 וחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, עברו סמכויות ניהול מקרקעי רשות הפיתוח לידי רשות מקרקעי ישראל.​

 • רשות מקרקעי ישראל

  רשות מקרקעי ישראל שהוקמה לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך 1960​.

 • שטח מחנה

  שטח אזור הבינוי במושב או בקיבוץ, המיועד בתוכנית למטרת מגורים , מבני משק , מבני ציבור ותעשייה , למעט הקרקע המוחכרת או מושכרת על ידי הרשות בהסכמים נפרדים.

 • שטח עיבוד

  שטח המיועד לעיבוד חקלאי או לנטיעות.​

 • שטח צהוב

  חלק מחלקה א' של נחלה המיועד למגורים בתוכנית תקפה.​

 • שינוי ייעוד קרקע חקלאית

  שינוי ייעוד על פי תוכנית, למטרה או ייעוד שאינם חקלאיים.​

 • אגודה

  אגודה שיתופית שהיא מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית, כהגדרתם בתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) (תיקון), התשס"ו-2005 ,אשר מושכרים או מוחכרים לה קרקע כמשבצת בתנאי נחלה.​​

 • אזור קו עימות

  כהגדרתו בסעיף 40 ה' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985​

 • בנייה עצמית

  בנייה נמוכה עצמית בייעוד למגורים בלבד.​​

 • דמי חכירה סמליים

  דמי חכירה המשולמים מראש לתקופה של 49 שנה בסך 18 שקלים חדשים בהקצאה לרשויות מקומיות לצורכי ציבור, או בסך 6,000 שקלים חדשים על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל או ההסדרים התקפים.​

 • הגליל

  כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג 1993​​

 • הוועדה לתכנון ופיתוח

  כהגדרתה בסעיף 3.8.1 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל​​

 • הנגב

  כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב 1991​​

 • הנחת אזור

  כהגדרתה בפרק משנה 4.2 סעיפים 4.2.1 ו-4.2.11 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל​​

 • הסכם חכירה

  הסכם בין רשות מקרקעי ישראל לבין בעל זכויות בקרקע המסדיר את תנאי החכרת הקרקע​

 • הסכם חכירה מהוון

  הסכם חכירה אשר תשלומי דמי החכירה, המשולמים על פיו, שולמו מראש לכל תקופת החכירה או יתרת תקופת החכירה​

 • הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

  הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר​

 • חלף היטל השבחה

  חלף היטל השבחה שיתקבל בידי הרשות המקומית עקב שיווק מקרקעי ישראל עליהם חל הסכם מיוחד, בהתאם לסעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965​

 • חלקת המגורים במושב

  (א) חלקת המגורים תהיה שטח מתוך חלקה א' של נחלה בגודל כולל של עד 2.5 דונמים, ובלבד שמתקיימים בה במצטבר התנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3):
  (1) חלקת המגורים תהיה שטח רציף;
  (2) השטח מיועד למגורים בתוכנית;
  (3) השטח כולל את יחידות הדיור הקיימות בחלקה א' וכן את התעסוקה הלא חקלאית.
  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)( 1), אם עד למועד ה- 27.3.2007 קיים שטח המיועד למגורים שאינו רציף בתוכנית במגרש שצורף לנחלה או בשטחים לא רציפים בתוך חלקה א' של הנחלה, חלקת המגורים תכלול גם שטח זה ובלבד ששטחה הכולל של חלקת המגורים המוטבת לא יעלה על 2.5 דונמים.
  (ג) חלקת המגורים תכלול אף שטח שנוסף בהתאם להוראות בעניין השלמת חלקת המגורים וחלקת מגורים הגדולה מ- 2.5 דונמים (סעיפים 8.3.43 ו-8.3.44 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל)​

 • יישוב קהילתי

  יישוב שהוא אגודה שיתופית שסווגה לפי פקודת האגודות השיתופיות כאגודה שיתופית להתיישבות קהילתית או כיישוב קהילתי כפרי

 • יישובי עוטף עזה

  היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה

 • מושב

  אגודה שיתופית שהיא מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית כהגדרתם בתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995, למעט קיבוץ כהגדרתו להלן, אשר מושכרים או מוחכרים לה קרקע כמשבצת בתנאי נחלה או מוחזקים על ידה כמשבצת בתנאי נחלה כבר רשות

 • מכסת קרקע

  מכפלת תקן מספר הנחלות בתקן גודל נחלה

 • נחלה בודדת

  קרקע חקלאית בגודל שנקבע על ידי שר החקלאות בהתייעצות עם הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, המיועדת למתיישב לצורך מגוריו ופרנסתו מהמשק החקלאי שפותח או יפותח בה ואינה מהווה חלק מן השטחים המוחזקים על ידי אגודה שיתופית חקלאית.​​

 • נכס ציבורי

  נכס אשר הוקצה למטרה ציבורית וההסכם כולל את התנאים המפורטים בפסקאות (1) ו- (2):
   1) נכסים אשר הוקצו עד ליום 16.5.1965 הכוללים אחד מן התבחינים המפורטים בפסקאות משנה (א) ו- (ב):
  (א) שולמו דמי חכירה מופחתים. לעניין זה, דמי חכירה מופחתים הם דמי חכירה בשיעור קטן או שווה ל-2% מערכו המלא של המגרש כקבוע בהסכם החכירה.
  (ב) העסקה בוצעה על בסיס שומת קרקע בייעוד ציבורי. מקום בו השומה הייתה בייעוד סחיר וערכו של המגרש כקבוע בהסכם החכירה שווה או קטן מ-60% מהשומה, תיחשב שומה זו כשומה לייעוד ציבורי.
  2) נכסים אשר הוקצו מיום 17.5.1965 ואילך, הכוללים שניים מהתבחינים המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ג):
  (א) שולמו דמי חכירה מופחתים. לעניין זה, דמי חכירה מופחתים הם דמי חכירה בשיעור קטן מ-4% מערכו המלא של המגרש כקבוע בהסכם החכירה.
  (ב) העסקה בוצעה על בסיס שומת קרקע בייעוד ציבורי. מקום בו השומה הייתה בייעוד סחיר וערכו של המגרש כקבוע בהסכם החכירה שווה או קטן מ-60% מהשומה, תיחשב שומה זו כשומה לייעוד ציבורי.
  (ג) הנכס הוקצה בפטור ממכרז.​

 • סיום בנייה

  סיום בניית שלד וגג בהתאם לתצהיר מהנדס או אדריכל

 • קיבוץ

  אגודה שיתופית שהיא מושב שיתופי או קיבוץ כהגדרתם בתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995, אשר מושכרת או מוחכרת לה קרקע כמשבצת בתנאי נחלה או מוחזקים על ידה בתנאי נחלה כבת רשות.​​

 • קרקע חקלאית

  קרקע שנמסרה למטרת פעילות חקלאית , לרבות מגורים ותעסוקה של אגודה, חבריה ו/או בעלי זכויות בנחלות, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות.​​

 • קרקע עירונית

  כהגדרתה בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960.​​

 • רמת הגולן

  שטח רמת הגולן כמתואר בתוספת לחוק רמת הגולן, התשמ"ב-1981. ​​

 • שומה

  אומדן שווין של זכויות במקרקעי ישראל המנוהלים על ידי הרשות, אשר נערך על ידי שמאי מקרקעין מטעמו של השמאי הממשלתי הראשי לצורך עשיית עסקה בהן.​​

 • תוכנית

  תוכנית בתוקף כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965.​

 • תוספת בנייה

  תוספת שטח בנייה למבנה קיים ו/או תוספת זכויות בנייה, שמשמשים למטרת החכירה המקורית, וכן הקמת יחידת דיור נוספת, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
  1) בבנייה נמוכה - לא תתווסף, בעקבות מימוש תוספת הבנייה, יותר מיחידה אחת ובלבד שהמגרש אינו ניתן לפיצול סטטוטורי.
  2) בתעסוקה ובנכס ציבורי - תוספת הבנייה תהא במסגרת הרחבת המבנה הקיים או הקמת מבנה נוסף , שבעקבות מימושם לא יגדלו אחוזי הבנייה במגרש למעלה מפי שניים.​​

 • תעסוקה

  תעשייה, תעשייה עתירת ידע, מלאכה, אחסנה, תחנת דלק, משרדים, מסחר, תיירות, מלונאות, ולמעט חקלאות או גידול בעלי חיים.
  במגזר החקלאי - תעשייה, תעשייה עתירת ידע, מלאכה, אחסנה, תחנת דלק, משרדים , מסחר , תיירות , מלונאות או לשימוש כלכלי אחר, למעט משק חקלאי ומגורים.​​

 • תקן גודל נחלה

  גודל הנחלה כפי שקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר בהתייעצות עם הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.​​

 • תקן מספר נחלות

  מספר הנחלות שאושר ליישוב על ידי הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

gov