רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=19DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=20DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=22DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=6DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 120-101 מתוך 144 תוצאות
  נספח ביטוחים (אישור עריכת ביטוחים) - כרייה וחציבה - 2015

  ​​​הנספח הוא אחד המסמכים הנחוצים לחידוש רישיון חציבה.​

   
  להרחבה
  רשימת מסמכי חובה לרישום/תיקון/ביטול צו בית משותף

  באחריות בעלי הזכויות או באמצעות החברה המשכנת. לדף המידע.

   
  להרחבה
  כתב העברת זכות חכירה המיועד לשימוש גורם משכן / חברה משכנת

  יש להגיש את המסמך המקורי מודפס, חתום ע"י הצדדים ומאומת.​המסמך מיועד לשימוש גורם משכן / חברה משכנת בלבד, שהוסמכו לבצע העברת זכויות בבנייה רוויה מהוונת ישירות בספריהם (6 החברות הגדולות - עמיגור, עמידר, שיכון ופיתוח [אזורים], שיכון עובדים [שיכון ובינוי], משה"ב, רסקו) או התחייבו והוסמכו לכך במסגרת תנאי המכרז ו/או הסכם הפיתוח ו/או הסכם החכירה.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לחידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני

  ​מיועד לחידוש חכירה במסגרת יובל ויובל מוקדם ולהיוון חכירה בנכסים.

  טופס זה יצורף לבקשה לחידוש חכירה במסגרת יובל מוקדם או לבקשה להיוון נכסים למגורים, לתעסוקה או מוסד ציבורי

   
  להרחבה
  טופס בקשה להסדרת תחנת דלק פנימית ביישובים חקלאיים

  ​לאגודות חקלאיות לצורך הסדרת פעילות תחנות דלק. לדף המידע 

   
  להרחבה
  התחייבות האגודה להפעלת נקודת תדלוק פנימית

  נספח לטופס בקשה להסדרת תחנת דלק פנימית ביישוב חקלאי

   
  להרחבה
  תצהיר לענין אי העסקת קבלני משנה

  חלק מתהליך אישור עריכת ביטוחים ותצהירים, מיועד למודדים מוסמכים.​

   
  להרחבה
  תצהיר לענין שחרור רשות מקרקעי ישראל מאחריות לציוד

  חלק מתהליך אישור עריכת ביטוחים ותצהירים, מיועד למודדים מוסמכים.​

   
  להרחבה
  טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות ליתרת משבצת המושב ולחתימה על חוזה זמני

  ​ימולא ויוגש ע"י האגודה יחד עם טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות בחלקה א' של הנחלות שיוגש ע"י בעלי הנחלה. ראו דף מידע.  

   
  להרחבה
  טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה

  ימולא ע"י בעלי הנחלה. ראו דף מידע - "חתימת חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של נחלה, חוזה ליתרת המשבצת החקלאית".

   
  להרחבה
  תצהיר חריגות בגבולות הנחלה

  ​יצורף לטופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז מלונאות, מיזם תיירותי (אטרקציה) והרחבה

  ההקצאה מותנית בהמלצת משרד התיירות. לדף המידע

   
  להרחבה
  תצהיר תאגיד זר- תאגיד / תאגיד אם

  ​תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​

   
  להרחבה
  תצהיר בעל זכויות זר הקושר בין הדרכון הישן לחדש

  תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​​​​

   
  להרחבה
  רשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים

  ​​​נספח ל- "טופס בקשה להעברת זכויות במגזר העירוני"

   
  להרחבה
  טופס בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד

  ​הבקשה כרוכה בתשלום. ראו פירוט ברשימת התשלומים​.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לשינוי שטח בעקבות פרצלציה במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור

  נספח לנוהל מס' 35.12B: שינוי שטח ההקצאה בעקבות פרצלציה

   
  להרחבה
  תנאים מיוחדים לשטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל

  ​​התנאים יצורפו ל"שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל​", כאשר הפונה מסמן במשבצת "רישום זכות חכירה ראשית".

   
  להרחבה
  נספח ביטוחים (אישור עריכת ביטוחים) - כרייה וחציבה

  הנספח הוא א​​חד המסמכים הנחוצים לחידוש רישיון חציבה

   
  להרחבה
  הנחיות למיפוי ואישור מודד
  ​​​האישור הוא אחד המסמכים הנחוצים לחידוש רישיון חציבה.
  הכנת מפת המדידה תתבצע בכפוף להנחיות המפקח על המכרות המתעדכנות מעת לעת.  
  להרחבה
 
gov