רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 60-41 מתוך 73 תוצאות
  התחייבות והודעה בלתי חוזרות לעניין התחשבנות - לבעלי זכויות בנחלה

  בעת העברת זכויות בנחלה. נספח לטופס בקשה להעברת זכויות – מגזר חקלאי.​

   
  להרחבה
  טופס בקשה לרכישת זכות הבעלות במקרקעין

  ​לרכישת זכות הבעלות במקרקעין בתמורה או ללא תמורה. לדף המידע​

   
  להרחבה
  טבלת רשימת חברים

  ​ נספח לטופס בקשה לשיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים.​

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - נימוקים מיוחדים

  ראו פרטים בדף המידע. ההקצאה מתייחסת למקרים המפורטים להלן:

  מקרקעין משותפים שלרשות פחות מ-50% / נסיבות נדירות / יחיד המסוגל / קרקע משלימה לפי סעיף 70 לחוק התכנון והבנייה / קרקע גובלת לניצול היעיל / שני מכרזים פומביים שלא הוגשו בהם הצעות.

   
  להרחבה
  כתב התחייבות לפינוי מבנה יביל שניתן בהרשאה זמנית

  לשימוש חורג במבנה יביל; בטופס בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית.

   
  להרחבה
  ערבות בנקאית

  בבקשה לשימוש חורג. נספח לטופס בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לאיוש נחלה פנויה במשבצת במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים
  איוש נחלות פנויות במשבצת אפשרי ביישובי הנגב והגליל בלבד. לדף המידע.   להרחבה
  שיוך לזכאים אשר נכללים ברשימה המאושרת של ועדת הפרוגראמות - בחירת מסלול תשלום

  נספח לטופס בקשה לשיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לחידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני

  ​מיועד לחידוש חכירה במסגרת יובל ויובל מוקדם ולהיוון חכירה בנכסים.

  טופס זה יצורף לבקשה לחידוש חכירה במסגרת יובל מוקדם או לבקשה להיוון נכסים למגורים, לתעסוקה או מוסד ציבורי

   
  להרחבה
  טופס בקשה להסדרת תחנת דלק פנימית ביישובים חקלאיים

  ​לאגודות חקלאיות לצורך הסדרת פעילות תחנות דלק. לדף המידע 

   
  להרחבה
  התחייבות האגודה להפעלת נקודת תדלוק פנימית

  נספח לטופס בקשה להסדרת תחנת דלק פנימית ביישוב חקלאי

   
  להרחבה
  טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות ליתרת משבצת המושב ולחתימה על חוזה זמני

  ​ימולא ויוגש ע"י האגודה יחד עם טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות בחלקה א' של הנחלות שיוגש ע"י בעלי הנחלה. ראו דף מידע.  

   
  להרחבה
  טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה

  ימולא ע"י בעלי הנחלה. ראו דף מידע - "חתימת חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של נחלה, חוזה ליתרת המשבצת החקלאית".

   
  להרחבה
  תצהיר חריגות בגבולות הנחלה

  ​יצורף לטופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז מלונאות, מיזם תיירותי (אטרקציה) והרחבה

  ההקצאה מותנית בהמלצת משרד התיירות. לדף המידע

   
  להרחבה
  רשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים

  ​​​נספח ל- "טופס בקשה להעברת זכויות במגזר העירוני"

   
  להרחבה
  טופס בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד

  ​הבקשה כרוכה בתשלום. ראו פירוט ברשימת התשלומים​.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לשינוי שטח בעקבות פרצלציה במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור

  נספח לנוהל מס' 35.12B: שינוי שטח ההקצאה בעקבות פרצלציה

   
  להרחבה
  טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטה מס' 1456
  ​הבקשה תוגש ע"י האגודה החקלאית בלבד   להרחבה
  תצהיר גודל מבנה עד / מעל 120 מ"ר

  נספח ל-"טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטה מס' 1456"

   
  להרחבה
 
gov