רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=19DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=20DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=22DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=6DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 60-41 מתוך 152 תוצאות
  שטר זיקת הנאה 

  ​​​​מיועד למקרים שבהם זיקת ההנאה מעוגנת בתוכנית.

  כשיש חלקה כפופה וחלקה נהנית, והחלקה הכפופה נותנת זיקת הנאה (זכות מעבר, זכות חניה וכדומה) לחלקה הנהנית. השטר ייחתם על ידי בעלי הזכויות בשתי החלקות.

  כמו כן חוכר, חברה או קבלן נדרשים להמציא תנאים כחלק משטר זיקת ההנאה, בהתאם לזיקת ההנאה המבוקשת. מצ"ב 3 תנאים לרישום זיקת הנאה:

  • מעבר להולכי רגל ולכלי רכב (בין חלקות או תתי חלקות). 
  • מעבר להולכי רגל ולכלי רכב לטובת הציבור (כשמדובר בזכות לטובת הציבור; מוגש ע"י עיריות/רשויות).
  • זיקת הנאה לזכות שימוש.

  החוכר, החברה או הקבלן נדרשים גם להמציא כתב שיפוי מקורי כחלק ממסמכי רישום זיקת ההנאה. מצ"ב 2 כתבי שיפוי לרישום זיקת הנאה - לקבלן/חברה ולחוכרים. 

  ככלל, שטרות נדרשים בכל ביצוע פעולה בלשכת רישום המקרקעין. יש להגישם מודפסים ב- 3 עותקים: 2 ללשכת רישום המקרקעין ו-1 לרשות.​ השטרות ייחתמו בפני עורך דין / רשם המקרקעין. השטר הנחתם בלשכת רישום המקרקעין יקבל מספר שיופיע בנסח הטאבו.

   
  להרחבה
  תנאי 1 לרישום זיקת הנאה - מעבר להולכי רגל וכלי רכב

  חוכר, חברה או קבלן נדרשים להמציא תנאי זה כחלק משטר זיקת הנאה.

  מדובר בתנאי מעבר להולכי רגל ולכלי רכב בין חלקות או תתי חלקות.​

   
  להרחבה
  תנאי 2 לרישום זיקת הנאה - מעבר להולכי רגל ולכלי רכב לטובת הציבור

  חוכר, חברה או קבלן נדרשים להמציא תנאי זה כחלק משטר זיקת הנאה.

  כאשר מדובר על טובת הציבור, התנאי מוגש על ידי העיריות או הרשויות המקומיות.

   
  להרחבה
  תנאי 3 לרישום זיקת הנאה - לזכות שימוש

  חוכר, חברה או קבלן נדרשים להמציא תנאי זה כחלק משטר זיקת הנאה.

  זאת כאשר מטרת זיקת ההנאה היא לשימוש בצובר גז כמסומן בתשריט המצורף לצו ולצורכי זכות גישה למעבר חופשי לביצוע השירותים הנדרשים במצבור הגז וצנרת הגז ולרבות תחזוקה, תיקון ובדק.​

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה - חברה / קבלן

  מצורף לשטר זיקת הנאה.

  החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי זה כחלק ממסמכי רישום זיקת הנאה.​

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה - חוכרים

  ​מצורף לשטר זיקת הנאה.

  החוכרים נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי זה כחלק ממסמכי רישום זיקת הנאה.

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חברה / קבלן

  מצורף לשטר ביטול זיקת הנאה.

  החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי זה כחלק ממסמכי ביטול זיקת הנאה.​

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חוכרים 

  מצורף לשטר ביטול זיקת הנאה.

  החוכרים נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי זה כחלק ממסמכי ביטול זיקת הנאה.​

   
  להרחבה
  שטר ביטול זיקת הנאה 

  ​מיועד לביטול רישום זיקת הנאה, בכפוף לשינוי בתב"ע.

  כמו כן החוכר, החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי כחלק ממסמכי ביטול זיקת הנאה.

  ככלל, שטרות נדרשים בכל ביצוע פעולה בלשכת רישום המקרקעין. ייש להגישם מודפסים ב- 3 עותקים: 2 ללשכת רישום המקרקעין ו-1 לרשות.​השטרות ייחתמו בפני עורך דין / רשם המקרקעין. השטר הנחתם בלשכת רישום המקרקעין יקבל מספר שיופיע בנסח הטאבו. 

   
  להרחבה
  אישור העברת זכויות בהתייחס להגבלת העברה ל"זר" 

  בהתאם לסעיף 2א לחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960.

  הקניית זכויות במקרקעי ישראל ל"זר" מותנית באישורים שנקבעו בחוק.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לעסקת פיצול מגרש או שינוי ייעוד/ניצול במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור

  ​​לבעלי זכות חכירה במגורים/בתעסוקה במגזר העירוני. לדף המידע.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין

  למבקשים להגיש השגה על שומת מקרקעין. לדף המידע.

  הבקשה מיועדת לתיקון טעות טכנית, להגשת שומה נגדית או להגשת טענות משפטיות.

   
  להרחבה
  ​תצהיר על מועדי סיום בניית "שלד" וגג​
  ​​​​חלק מהמסמכים הנדרשים בתהליך הרישום ליישום מקוון לאכלוס משתכנים​​.​ התצהיר מהווה תחליף לטופס 4, החל מיום 26.04.2017 יש להגיש תצהיר בלבד. התצהיר המקורי יועבר לרשות תוך 7 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה. המצאת מסמכי החובה המקוריים מהווה תנאי להמשך התהליך המקוון ולהפקת חוזים.​    להרחבה
  ייפוי כוח בלתי חוזר

  ייפוי כוחו של מנהל רמ"י או מי מטעמו.

  ייפוי הכוח משמש לביצוע כל מעשה, פעולה או עסקה המפורטים בטופס ייפוי הכוח.​

   
  להרחבה
  תצהיר מומלץ
  לשימוש ביישובים שקיים בהם חוזה משבצת דו-צדדי: האגודה ורשות מקרקעי ישראל.​​
   
  להרחבה
  תצהיר אגודה חתום ע"י האגודה
  לשימוש ביישובים שקיים בהם חוזה משבצת דו-צדדי: האגודה ורשות מקרקעי ישראל​.
   
  להרחבה
  תצהיר מועצה אזורית
  התחייבות בלתי חוזרת של המועצה האזורית, חתומה ע"י המועצה. עבור יישובים שקיים בהם חוזה משבצת דו צדדי: האגודה ורשות מקרקעי ישראל.
   
  להרחבה
  תצהיר אגודה לאישור בנייה מרוכזת
  נספח לטופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז להרחבות ביישובים חקלאיים
  בקשה לבנייה מרוכזת, חתומה ע"י האגודה וחברת הבנייה. עבור יישובים שקיים בהם חוזה משבצת דו צדדי: האגודה ורשות מקרקעי ישראל.​​
   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת קרקע חקלאית לזמן ארוך (מטעים וחממות)

  הקצאת קרקע חקלאית לטווח ארוך למטרת מטעים וחממות. לדף המידע.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי

  שימוש בקרקע חקלאית עד 3 שנים למרעה ולעיבוד עונתי. לדף המידע.

   
  להרחבה
 
gov