רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=19DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=20DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=22DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=6DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 40-21 מתוך 152 תוצאות
  הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר

  אישור על התאמת השטחים המבונים לייעודם. 

  על פי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. ​

   
  להרחבה
  שטר מכר במקרקעי ישראל (מאוחד)

  ​​​​​שטר מאוחד המחליף 4 סוגי שטרי מכר לרישום בעלות במקרקעי ישראל.  יש להגיש את השטר מודפס ב- 3 עותקים: 2 ללשכת רישום המקרקעין ו-1 לרשות.

  להסבר מפורט ראו הנחיו​ת לרישום מכר במקרקעי ישראל. השטר מחליף את השטרות הבאים:

  1. בקשה לרישום בעלות במקרקעין – רפורמה במקרקעי ישראל 

  2. שטר מכר - רפורמה במקרקעי ישראל

  3. שטר מכר במקרקעי ישראל (עם הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים) + בקשה לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 126 וכתב התחייבות (בהתייחס להגבלת העברה ל"זר")

  4. שטר מכר במקרקעי ישראל (ללא הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים) + אישור הרשות להעברת הבעלות בנכס (אישור עפ"י חוק מקרקעי ישראל התש"ך-1960)

   
  להרחבה
  הודעה לחוכר על כוונה להעביר בעלות, ללא תמורה

  הודעה זו יש למלא כשמסמנים בשטר מכר במקרקעי ישראל את האפשרות הראשונה: "בקשה לרישום בעלות במקרקעי ישראל לפי רפורמה - ללא תמורה", המיועדת לרישום זכות בעלות ללא תמורה במקרקעי ישראל שבבעלות רשות הפיתוח ומדינת ישראל, בהתאם לתנאי הרפורמה במקרקעי ישראל. רישום בעלות כאמור אפשרי גם ללא חתימת הקונה על השטר, ובמקרה זה חתימת רמ"י בשם הבעלים מותנית בחתימת החוכר או בא כוחו על טופס זה.

   
  להרחבה
  הצהרה על היעדר חריגה והתחייבות בעת רישום בית משותף

  הצהרה מקורית הנדרשת כחלק ממסמכי רישום בית משותף. 

  ההצהרה נדרשת על ידי החוכרים / החברה המשכנת / הקבלן

   
  להרחבה
  הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר בנחלה

  נספח לטופס בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית בשטח המגורים בנחלה​.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז לבנייה למגורים במסגרת הרחבה ביישובים חקלאיים
  במושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ, אגודה שיתופית חקלאית. לדף המידע.   להרחבה
  כתב התחייבות לטובת משרד הבינוי והשיכון בפרויקט "מחיר למשתכן"

  כתב זה הוא חלק ממסמכי הרישום הנדרשים לצורך רישום זכויו​​ת ברמ"י במסגרת "מחיר למשתכן". בכתב התחייבות יצויין מועד סיום תוקף הערת האזהרה בדבר הגבלה על העברת זכויות. להנחיות נוספות

   
  להרחבה
  טופס בקשה לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 126 בפרויקט "מחיר למשתכן"

  ​​​​​​​​​טופס הבקשה ייחתם ע"י המתחייב בלבד, ללא צורך בחתימת מוטב הערת האזהרה. תוקף ההערה יהיה 5 שנים מיום קבלת טופס 4 ,בהתאם לכתב ההתחייבות שנחתם ע"י הזוכה במכרז לטובת משרד הבינוי והשיכון, ויתייחס לכל היחידות באותה חלקה בבית המשותף. להנחיות נוספות​.

   
  להרחבה
  פניות הציבור

  טופס מקוון לשליחת פניות בנושאים הקשורים לפעילות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) כגון: העברת זכויות בנכס, אישור זכויות, משכנתאות, בעלות ורישום, מכרזי מקרקעין, היוון, נהלים, פניות בנוגע לאתר, שאלות כלליות ועוד. 

   
  להרחבה
  טופס הוראת קבע לתשלום דמי חכירה

  ​​​​טופס עבור חוכרים המעוניינים לשלם דמי חכירה שנתיים באמצעות הוראת קבע בבנק, ועבור מי שפגה הוראת הקבע שלו או מעוניין בהוראת קבע חדשה. חשוב והכרחי למלא את מספר התיק ברשות במקומות המיועדים לכך על גבי הטופס.

   
  להרחבה
  תצהיר זר בדבר מטרת רכישה- לאדם פרטי

  ​תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​

   
  להרחבה
  תצהיר של בעל/י השליטה בתאגיד המפרט את זיקתו/ם לישראל

  התצהיר יוגש על ידי תאגיד זר- כשיש בעלי שליטה. תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​​​​​

   
  להרחבה
  תצהיר עו"ד תאגיד הנסחר בבורסה ואין בעל שליטה בתאגיד

  ​תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים.​​​​​​

   
  להרחבה
  רישום למאגר מודדים

  טופס רישום להצטרפות למאגר ספקים למתן שירותי מיפוי ומדידות. רשות מקרקעי ישראל מזמינה מודדים בעלי רישיון מודד מוסמך להגיש בקשה להיכלל במאגר זה.

   
  להרחבה
  טופס אישור להפקת חשבונית מס "מקור" דיגיטלית

  ​לקבלני עפר ובעלי מחצבות - לצורך צפייה בחשבוניות באופן דיגיטלי, יש לחתום באופן חד-פעמי על טופס אישור צפייה ולשלוח אותו לרמ"י בדוא"ל או בפקס הרשומים בטופס.​

   
  להרחבה
  בקשה לרישום בית משותף

  ​הבקשה ​תצורף למסמכי רישום צווי בתים משותפים.

   
  להרחבה
  כתב שיפוי לרישום בית משותף

  ​​​המסמך מהווה חלק ממסמכי רישום הבית המשותף. 

  ככלל, החברה או הקבלן נדרשים להמציא כתב שיפוי מקורי.

   
  להרחבה
  התחייבות לרישום משכנתא/ות בלשכת רישום המקרקעין

  ​התחייבות עו"ד ה​נדרשת לצורך רישום זכויות בשטרי שכירות / מכר. 

  זאת אם רמ"י נתנה התחייבות לרישום משכנתא, והמשכתא טרם סולקה. לטופס ההתחייבות יש לצרף שטר משכנתא מקורי או העתק נאמן למקור.

   
  להרחבה
  התחייבות לרישום עיקול/ים בלשכת רישום המקרקעין

  ​התחייבות עו"ד לשם רישום זכויות בשטרי שכירות / מכר כשנרשם עיקול. 

  נדרש כאשר העיקול בתיק החוכרים טרם הוסר. לטופס ההתחייבות יש לצרף צו עיקול המופנה לרשם המקרקעין - מקורי או העתק נאמן למקור.

   
  להרחבה
  שטר תיקון (פיצול) שכירות 

  ​מיועד לביצוע פעולת פיצול שכירות לשתי יחידות דיור ומעלה.

  השטר אינו מתאים להעברת זכויות קיימות.

  יש לצרף לשטר תרשים מודד מוסמך המראה את החלוקה ליחידות. לפיצול ליותר משתי יחידות יש להמציא צו בית משותף.

  ככלל, שטרות נדרשים בכל ביצוע פעולה בלשכת רישום המקרקעין. יש להגישם מודפסים ב- 3 עותקים: 2 ללשכת רישום המקרקעין ו-1 לרשות. השטרות ייחתמו בפני עורך דין / רשם המקרקעין. השטר הנחתם בלשכת רישום המקרקעין יקבל מספר שיופיע בנסח הטאבו.

   
  להרחבה
 
gov