רשות מקרקעי ישראל

לאחרונה  

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 20-1 מתוך 140 תוצאות
  טופס בקשה להעברת זכות שכירות (חכירה) במגזר העירוני

  בקשה להעברת זכויות במגזר העירוני. לדף המידע.​

   
  להרחבה
  תצהיר על היעדר חריגות בנייה ועמידה במועדי הבנייה בבקשה להעברת זכויות

  נספח לטופס בקשה להעברת זכויות בנכסים עירוניים.
  הצהרה על כל שאין כל חריגות בנייה, חריגות משטח המגרש וכדומה  לגבי הנכס המועבר ועמידה במועדי הבנייה​. ​נוסח הטופס עודכן ב-01.02.2017, הנוסח החדש כולל התייחסות לעמידה  במועדי סיום בנייה בהתאם להחלטת המועצה 1513.

  בקשות להעברת זכויות אשר טרם המועד 01.02.2017 יטופלו על פי נוסח התצהיר שהיה עד כה. ניתן לקבל בקשות שיוגשו עד לתאריך 15.02.2017 עם התצהיר הישן. לאחר 01.02.2017 יש לוודא כי בבקשה להעברת זכויות נעשה השימוש  בתצהיר על פי הנוסח החדש.​

   
  להרחבה
  תצהיר המבקש בדבר מצב המקרקעין (למעט במקרה של העברת זכויות)

  לביצוע פעולות בנכס - לבעלי זכויות ובהקצאה חדשה - למעט העברת זכויות.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לקבלת אישור זכויות / הודעה על רישום זכויות בנכס / פלט מידע
  לבעלי זכויות המבקשים מרמ"י אישור זכויות או הודעה על רישומן. לדף המידע.   להרחבה
  כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין/מהוון

  מצורף לטופס בקשה להעברת זכות חכירה במגזר העירוני

  לתשומת לבכם, יש להגיש את המסמך המקורי כשהוא מודפס, חתום על ידי הצדדים ומאומת.​

   
  להרחבה
  טופס בקשה להעברת זכויות - המגזר החקלאי

  טופס בקשה למבקשים להעביר זכויות במגזר החקלאי. לדף המידע.

   
  להרחבה
  בקשה לרישום במקרקעין

  ​​הבקשה תצורף לרישום חלוקה (פרצלציה) בלבד.

   
  להרחבה
  טופס בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא והוראה בלתי חוזרת - נכסים עירוניים, נחלה / משק עזר שאינם באגודה חקלאית, תעסוקה במשבצת ושטחי עיבוד

  פרטים בדף מידע בנושא מתן כתב התחייבות לרישום משכנתא או ביטולה.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לקבלת אישור זכויות בנכס או הודעה על רישום זכויות בנכס באיו"ש -המינהל האזרחי ביהודה ושומרון

  טופס זה מיועד רק לנכסים ביהודה ושומרון​.

  לבקשה הכללית לקבלת אישור זכויות / הודעה על רישום זכויות בנכס / פלט מידע.

   
  להרחבה
  שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל

  ​​במסגרת המאמצים לשיפור ולהאצת תהליך רישום הזכויות, אוחדו 13 שטרות למסמך אחד. השטר החדש יחליף 13 שטרות ששימשו לרישום חכירה וביטולה, לתיקון תנאי חכירה היוון ו/או הארכת תקופה ורישום העברת זכות שכירות במקרקעי ישראל.

  עד 30/06/2017 ניתן לעשות שימוש גם בשטרות הישנים.

  להסבר מפורט: הנחיות לרישום פעולות שכירות במקרקעי ישראל​​

   
  להרחבה
  הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר

  אישור על התאמת השטחים המבונים לייעודם. 

  על פי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. ​

   
  להרחבה
  שטר מכר במקרקעי ישראל (מאוחד)

  ​​​​שטר מאוחד המחליף 4 סוגי שטרי מכר לרישום בעלות  במקרקעי ישראל.  

  להסבר מפורט ראו הנחיו​ת לרישום מכר במקרקעי ישראל. השטר מחליף את השטרות הבאים:

  1. בקשה לרישום בעלות במקרקעין – רפורמה במקרקעי ישראל 
  2. שטר מכר - רפורמה במקרקעי ישראל
  3. שטר מכר במקרקעי ישראל (עם הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים) + בקשה לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 126 וכתב התחייבות (בהתייחס להגבלת העברה ל"זר")
  4. שטר מכר במקרקעי ישראל (ללא הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים) + אישור הרשות להעברת הבעלות בנכס (אישור עפ"י חוק מקרקעי ישראל התש"ך-1960)
   
  להרחבה
  הודעה לחוכר על כוונה להעביר בעלות, ללא תמורה

  הודעה זו יש למלא כשמסמנים בשטר מכר במקרקעי ישראל את האפשרות הראשונה: "בקשה לרישום בעלות במקרקעי ישראל לפי רפורמה - ללא תמורה", המיועדת לרישום זכות בעלות ללא תמורה במקרקעי ישראל שבבעלות רשות הפיתוח ומדינת ישראל, בהתאם לתנאי הרפורמה במקרקעי ישראל. רישום בעלות כאמור אפשרי גם ללא חתימת הקונה על השטר, ובמקרה זה חתימת רמ"י בשם הבעלים מותנית בחתימת החוכר או בא כוחו על טופס זה.

   
  להרחבה
  הצהרה על היעדר חריגה והתחייבות בעת רישום בית משותף

  הצהרה מקורית הנדרשת כחלק ממסמכי רישום בית משותף. 

  ההצהרה נדרשת על ידי החוכרים / החברה המשכנת / הקבלן

   
  להרחבה
  הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר בנחלה

  נספח לטופס בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית בשטח המגורים בנחלה​.

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז לבנייה למגורים במסגרת הרחבה ביישובים חקלאיים
  במושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ, אגודה שיתופית חקלאית. לדף המידע.   להרחבה
  כתב התחייבות לטובת משרד הבינוי והשיכון בפרויקט "מחיר למשתכן"

  כתב זה הוא חלק ממסמכי הרישום הנדרשים לצורך רישום זכויו​​ת ברמ"י במסגרת "מחיר למשתכן". בכתב התחייבות יצויין מועד סיום תוקף הערת האזהרה בדבר הגבלה על העברת זכויות. להנחיות נוספות

   
  להרחבה
  טופס בקשה לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 126 בפרויקט "מחיר למשתכן"

  ​​​​​​​​​טופס הבקשה ייחתם ע"י המתחייב בלבד, ללא צורך בחתימת מוטב הערת האזהרה. תוקף ההערה יהיה 5 שנים מיום קבלת טופס 4 ,בהתאם לכתב ההתחייבות שנחתם ע"י הזוכה במכרז לטובת משרד הבינוי והשיכון, ויתייחס לכל היחידות באותה חלקה בבית המשותף. להנחיות נוספות​.

   
  להרחבה
  פניות הציבור

  טופס מקוון לשליחת פניות בנושאים הקשורים לפעילות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) כגון: העברת זכויות בנכס, אישור זכויות, משכנתאות, בעלות ורישום, מכרזי מקרקעין, היוון, נהלים, פניות בנוגע לאתר, שאלות כלליות ועוד. 

   
  להרחבה
  טופס הוראת קבע לתשלום דמי חכירה

  ​​​​טופס עבור חוכרים המעוניינים לשלם דמי חכירה שנתיים באמצעות הוראת קבע בבנק, ועבור מי שפגה הוראת הקבע שלו או מעוניין בהוראת קבע חדשה. חשוב והכרחי למלא את מספר התיק ברשות במקומות המיועדים לכך על גבי הטופס.

   
  להרחבה
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov