עדכון אגרות

בהתאם לסעיפים 3 - א, ב, ג לתקנות מינהל מקרקעי ישראל (אגרות) התשס"ד-2004 עודכנו תעריפי האגרות לקבלת שירותי מידע מהמינהל

תקנות אגרות - עדכון מחירים

סכום לתשלוםסוג המידע  
513 ש"ח1. (א) מידע מוקדם – מידע בדבר יחידת דיור אחת,  
    יעוד קרקע למגורים
2,567 ש"ח    (ב)מידע מוקדם – כל מידע מוקדם שאינו אמור  
        בפריט 1
2,567 ש"ח2. בקשה לביצוע עסקה פטורה ממכרז (פיצול מגרש,  
    שינוי יעוד וניצול, הקצאה חדשה)
770 ש"ח3. (א) ערעור על קביעת ערך קרקע – יעוד קרקע   
         למגורים ליחידת דיור אחת
2,567 ש"ח(ב)    ערעור על קביעת ערך קרקע – יעוד קרקע למגורים  
       הליכי פיצול מגרש, שינוי יעוד וניצול והקצאה  
       חדשה וכן בכל יעוד קרקע אחר
61 ש"ח4. אישור זכויות לנכס
10 ש"ח5. פלט מחשב בדבר זכויות אשר רישום פרטיהן מתנהל 
    במינהל

 

מספר החלקות כפול 7 ש"ח אך לא פחות מ-55 ש"ח

6. מידע מקובץ ממוחשב לגוף ציבורי:
 
 א. הפקת דו"ח מקובץ "בעלות"
513 ש"חב. הפקת דו"ח מקובץ "עסקות, כספים וארכיבים" המופק מתכנית מחשב קיימת
gov