החלטות מועצה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​נוסחן המחייב של ההחלטות הינו כפי שאושרו על ידי מועצת מקרקעי ישראל ונחתמו על ידי יושב ראש המועצה ועל ידי שר האוצר, מקום שאישורו נדרש. לא יפורסמו באתר החלטות של מועצת מקרקעי ישראל הטעונות אישור שר האוצר בהתאם לסעיף 40 (ג) לחוק יס​ודות התקציב, התשמ"ה-1985, וטרם אושרו על ידו.

שימו לב, ניתן לשלוף מידע לפי חלקי מילים על ידי סימון כוכבית (*) בתחילת מילה או בסופה. לדוגמה, חיפוש המילים: *דמי *חכירה יביא לתוצאות "דמי חכירה", "לדמי החכירה" וכדומה. 

 
gov