היוון חכירה בנכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור במגזר העירוני

הסבר  

 • חוכר שברשותו חוזה חכירה בתנאי תשלום דמי חכירה שנתיים (דח"ש), קרי, חוזה שאינו מהוון, רשאי לבצע פעולה של היוון זכויות החכירה.

 • היוון זכויות החכירה משמעותו תשלום חד פעמי ומראש של דמי החכירה השנתיים​ ​​באופן שמייתר את הצורך בתשלום דמי חכירה שנתיים ובתשלום ​דמי הסכמה בעת ​העברת זכויות.

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תאשר את ביצוע ההיוון אם יתקיימו כל התנאים שלהלן:

  • המבקש הוא בעל הזכויות בנכס (החוכר).

  • החוכר לא נמצא במצב של הפרת חוזה (שימושים אשר אינם תואמים את מטרת החכ​ירה או כאשר ישנם חובות, חריגות בנייה, פלישות).​

  • ההיוון תואם לתנאים המיוחדים בחוזה, אם ישנם.

  • לא קיימות הגבלות משפטיות (טיפול משפטי, כינוס נכסים, צווי מניעה, צווים משפטיים) העשויות למנוע את היוון הזכויות. 

 • קביעת ערכי הקרקע לצורך חישוב התשלום תיעשה בהתאם לשומה עדכנית או לטבלת שומה בהתאם לזכויות שהוקנו לחוכר בחוזה המקורי או בזכויות נוספות שנרכשו.

תשלום בגין ביצוע ההיוון:

מגורים

 • נכסים במבצעי היוון כמפורט בחוזר חשב 16/08 - חוכר ששילם דח"ש בשיעור 1 אחוזים מערך הקרקע במהלך השנים 2008 עד 2014 ואין לו חובות דמי חכירה שנתיים קודמים, יהיה זכאי ​לחוזה חכירה מהוון או תקנה ללשכת רישום המקרקעין - ליתרת תקופת החכירה הראשונה ולתקופת חכירה נוספת בת 49 שנים, ללא תוספת תשלום.

 • נכסים שלא נכללו במסגרת מבצעי ההיוון - ישלמו 5.5 אחוזים מערך הקרקע וחובות עבר (אם קיימים), ויהיו זכאים לחוזה חכירה מהוון או תקנה ללשכ​ת רישום מקרקעין - ליתרת תקופת החכירה הראשונה ולתקופת חכירה נוספת בת 49 שנים.

 תעסוקה

 • רמ"י תאפשר היוון זכויות חכירה עד לתום תקופת החכירה, ובלבד שנותרו לפחות 7 שנים לסיום תקופת החכירה. במקרים שבהם נותרו פחות מ-7 שנים עד לסוף תקופת החכירה המקורית, לא תאפשר רמ"י את היוון זכויות החכירה, אלא יבוצע יובל חכירה מוקדם.

 • אופן ביצוע חישוב ההיוון: אחוז דמי החכירה השנתיים בחוזה החכירה במכפלת מקדם ההיוון ליתרת תקופת החכירה על בסיס שומה עדכנית למועד ביצוע ההיוון.

 • סכום דמי ההיוון לתשלום יחושב לתקופה שתחל בשנת החכירה העוקבת למועד החישוב (בגין השנה הנוכחית – מועד החישוב – יחויב החוכר בדמי חכירה שנתיים שוטפים).

 מוסדות ציבור

 • רמ"י תאפשר היוון זכויות חכירה עד לתום תקופת החכירה, ובלבד שנותרו לפחות 7 שנים לסיום תקופת החכירה. במקרים שבהם נותרו פחות מ-7 שנים עד לסוף תקופת החכירה המקורית, לא תאפשר רמ"י את היוון זכויות החכירה, אלא יבוצע יובל חכירה מוקדם.

 • אופן ביצוע חישוב ההיוון: אחוז דמי החכירה השנתיים בחוזה החכירה במכפלת מקדם ההיוון ליתרת תקופת החכירה על בסיס שומה עדכנית למועד ביצוע ההיוון.

 • סכום דמי ההיוון לתשלום יחושב לתקופה שתחל בשנת החכירה העוקבת למועד החישוב (בגין השנה הנוכחית – מועד החישוב - יחויב החוכר בדמי חכירה שנתיים שוטפים).

הגשת הבקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל בעל זכויות בנכס למטרת מגורים, תעסוקה או מוסד ציבורי שמחזיק בחוזה חכירה שאינו מהוון.

 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל​ מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי או אל מרחב השירות שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר​​ התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב, אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי או מרחב השירות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות שירות "מי מ​טפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.​

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי הרשות​, הוא תנאי להשלמת העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה

gov