דפי מידע

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=19DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx

דפי מידע

​​רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנהלת מטעם המדינה את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל. במסגרת תפקידיה אמונה רמ"י על הקצאת מקרקעין למטרות ולייעודים שונים, שמירה על הקרקע, מתן שירותים לבעלי הזכויות ועוד. במסגרת הרפורמה פועלת הרשות להנגשת המידע לציבור ולהסדרה ולפישוט של תהליכי העבודה.


פעולותיה של רמ"י מגוונות ומכילות קשת רחבה של נושאים ותחומים. לצורך קבלת מידע ביחס לפעולות שמבצעת הרשות​, וכדי לייעל את השירות, להלן דפי מידע המספקים הסבר קצר על הפעולות שמבצעת רמ"י ועל אופן הגשת הבקשה לרמ"י, כולל רשימת המסמכים שיש להגיש.

מידע זה נועד לסייע לבעלי זכויות במקרקעין, כגון חוכרים​, אגודות חקלאיות, מוסדות, רשויות מקומיות או משרדים ממשלתיים, לבצע פעולות שונות במקרקעין, וכן למעוניינים בקבלת הקצאת קרקע למטרות שונות שלא באמצעות מכרז, על פי סעיפי הפטור בחוק חובת המכרזים.

למידע נוסף ולהבהרות ניתן לפנות למוקד הטלפוני​: 5575* / 03-9533333.​

 

 

 

בקשה לקבלת אישור זכויות / הודעה על רישום זכויות בנכס / פלט מידעhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_RightsInfo.aspxבקשה לקבלת אישור זכויות / הודעה על רישום זכויות בנכס / פלט מידע
בקשה לתוספת בנייה במגורים (לקבלנים בחוזה פיתוח בלבד) בתעסוקה ובמוסדות ציבורhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_Additional_Use_Contract.aspxבקשה לתוספת בנייה במגורים (לקבלנים בחוזה פיתוח בלבד) בתעסוקה ובמוסדות ציבור
בקשה למתן או לביטול כתב התחייבות לרישום משכנתאhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_Mashkanta.aspxבקשה למתן או לביטול כתב התחייבות לרישום משכנתא
רישום/תיקון/ביטול צו בית משותףhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_apartment_building_warrant.aspxרישום/תיקון/ביטול צו בית משותף
בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעיןhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_AssesmentApplication.aspxבקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין
בקשה לעסקת פיצול מגרש או לשינוי ייעוד/ניצול ולקבלת/רכישת זכות הבעלותhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_ChangeDestiny.aspxבקשה לעסקת פיצול מגרש או לשינוי ייעוד/ניצול ולקבלת/רכישת זכות הבעלות
הקצאת מגרש בפטור ממכרז לתעשייה ומלאכה לרבות מבנים להשכרה בקו עימות ובאזור עדיפות לאומית א' והרחבת מפעלhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_PtorIndustry.aspxהקצאת מגרש בפטור ממכרז לתעשייה ומלאכה לרבות מבנים להשכרה בקו עימות ובאזור עדיפות לאומית א' והרחבת מפעל
בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז לצורכי ציבור - לרשויות מקומיות בלבדhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_PtorPublic.aspxבקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז לצורכי ציבור - לרשויות מקומיות בלבד
בקשה להקצאת קרקע לשימושים נלווים בחלקת המגורים של הנחלהhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_Additional_Use.aspxבקשה להקצאת קרקע לשימושים נלווים בחלקת המגורים של הנחלה
ביצוע פעולות במשקי עזרhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_agricultural_farm.aspxביצוע פעולות במשקי עזר

gov