דפי מידע

לאחרונה  

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=19DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx

דפי מידע

​​רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנהלת מטעם המדינה את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל. במסגרת תפקידיה אמונה רמ"י על הקצאת מקרקעין למטרות ולייעודים שונים, שמירה על הקרקע, מתן שירותים לבעלי הזכויות ועוד. במסגרת הרפורמה פועלת הרשות להנגשת המידע לציבור ולהסדרה ולפישוט של תהליכי העבודה.


פעולותיה של רמ"י מגוונות ומכילות קשת רחבה של נושאים ותחומים. לצורך קבלת מידע ביחס לפעולות שמבצעת הרשות​, וכדי לייעל את השירות, להלן דפי מידע המספקים הסבר קצר על הפעולות שמבצעת רמ"י ועל אופן הגשת הבקשה לרמ"י, כולל רשימת המסמכים שיש להגיש.

מידע זה נועד לסייע לבעלי זכויות במקרקעין, כגון חוכרים​, אגודות חקלאיות, מוסדות, רשויות מקומיות או משרדים ממשלתיים, לבצע פעולות שונות במקרקעין, וכן למעוניינים בקבלת הקצאת קרקע למטרות שונות שלא באמצעות מכרז, על פי סעיפי הפטור בחוק חובת המכרזים.

למידע נוסף ולהבהרות ניתן לפנות למוקד הטלפוני​: 5575* / 03-9533333.​

 

 

 

בקשה להעברת זכויותhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_transferrights.aspxבקשה להעברת זכויות
בקשה לקבלת אישור זכויות / הודעה על רישום זכויות בנכס / פלט מידעhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_RightsInfo.aspxבקשה לקבלת אישור זכויות / הודעה על רישום זכויות בנכס / פלט מידע
בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא או ביטולהhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_Mashkanta.aspxבקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא או ביטולה
היוון חכירה בנכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור במגזר העירוניhttp://land.gov.il/Guides/Pages/guide_capitalization.aspxהיוון חכירה בנכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור במגזר העירוני
בקשה לחידוש חכירה (יובל או יובל מוקדם)http://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_Lease_Renewal_Yovel.aspxבקשה לחידוש חכירה (יובל או יובל מוקדם)
בקשה לרישום/תיקון/ביטול צו בית משותףhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_apartment_building_warrant.aspxבקשה לרישום/תיקון/ביטול צו בית משותף
בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעיןhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_AssesmentApplication.aspxבקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין
בקשה לעסקת פיצול מגרש או לשינוי ייעוד/ניצול ולקבלת/רכישת זכות הבעלותhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_ChangeDestiny.aspxבקשה לעסקת פיצול מגרש או לשינוי ייעוד/ניצול ולקבלת/רכישת זכות הבעלות
בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז - תעשייה, מלאכה ומבני תעשייה להשכרהhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_PtorIndustry.aspxבקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז - תעשייה, מלאכה ומבני תעשייה להשכרה
בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז לצורכי ציבור - לרשויות מקומיות בלבדhttp://land.gov.il/Guides/Pages/Guide_PtorPublic.aspxבקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז לצורכי ציבור - לרשויות מקומיות בלבד

gov