בקשה להעברת זכויות

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנהלת את קרקעות מדינת ישראל, הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח​ ומקצה מקרקעין למגוון רחב של לקוחות (פרטיים, חברות, עמותות ועוד) במגוון ייעודים ושימושים (מגורים, תעשייה, מסחר, חקלאות ועוד).

 • בעל זכויות עשוי, בנסיבות שונות, להעביר לגורם אחר את זכויותיו, כולן או חלקן, בתמורה או שלא בתמורה. פעולה זו נקראת "הע​ברת זכויות", והיא מחייבת את אישורה של רמ"י בהיותה מנהלת הקרקע.

 • על אף האמור לעיל, לא חלה חובה על מעביר הזכויות לקבל את אישור הרשות במקרים הבאים:

  • נכסי מגורים מהוונים (במגזר העירוני בלבד) הרשומים בלשכת רישום מ​קרקעין (טאבו)​, וקיימת הערה בנסח הרישום שלפיה אין מגבלה בהעברת זכויות וירושה. 

  • נכסי מגורים מהוונים ב​בנייה רוויה (במגזר העירוני בלבד) המנוהלים באחת מ-6 החברות הבאות: רסקו, עמיגור, עמידר, אזורים, שיכון ובינוי ומשה"ב. 

 • הסכמת רמ"י להעברת הזכויות תינתן רק לאחר המצאת כל המסמכים הנדרשים, עמידה בתנאים המפורטים להלן, ובמידת הצורך תשלום "דמי הסכמה". 

 • "דמי הסכמה" - חלקה של רמ"י בעליית ערך הקרקע בין ערך הקרקע בעת רכישת הזכויות לבין ערכה בעת העברת הזכויות. 

 • בנכסים מהוונים לא חל תשלום דמי הסכמה.

 • תשלום דמי ההסכמה חל על מעביר הזכויות. 

 • על תשלום דמי הסכמה לא חלות הנחות ​אזורי עדי​פו​ת לאומית.​

 • מקרים שבהם מעביר הזכויות לא יחויב בתשלום דמי הסכמה (חיוב נדחה - במקרים שבהם ההעברה אינה נחשבת כ"העברת זכויות" לעניין חישוב דמי ההסכמה, לא יתבצע חישוב של דמי הסכמה. מקרים אלו אינם מוגדרים כפטורים מדמי הסכמה, אלא במועד העברת הזכויות הבאה. דמי ההסכמה יחושבו החל מרכישת הזכויות הקודמת):

  • העברת זכויות ל"קרוב": בן זוג, לרבות ידוע בציבור כבן זוג, או גרוש/ה במסגרת הסכם גירושין, אח, אחות, נכד, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצא בן הזוג, מאמץ ומאומץ ובן זוגו של כל אחד מאלה.

  • העברת זכויות ממוריש ליורשו החוקי ובין היורשים החוקיים של אותו מוריש בינם לבין עצמם. 

  • העברה ללא תמורה מתאגיד מתפרק למי שהיה בעל מניות בו ערב פירוקו, כשחלקו בזכויות המועברות כחלק זכויותיו בתאגיד האמור.

 • ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום דמי הסכמה במידה ומעביר הזכויות עומד בקריטריונים המפורטים בטבלת הפטורים וההנחות מדמי הסכמה

 • בנכסים שאינם מהוונים במגזר העירוני ניתן לבצע היוון תוך כדי הליך העברת הזכויות (בתוך 90 יום מהעברת הזכויות). במקרה כזה דמי הסכמה ששולמו בגין העברת הזכויות יחושבו כחלק מדמי ההיוון. 

 • במשקי עזר ותעסוקה במשבצת במגזר החקלאי – ניתן לבצע היוון רק טרם ביצוע העברת הזכויות. ביצוע היוון ייתר את הצורך בתשלום דמי הסכמה. 

 • תנאים כלליים להעברת הזכויות:  

  • עמידה בתנאי חוזה ה​חכירה או הסכם המשבצת החקלאית. 

  • אם קיימים בנכס שימושים חורגים שאינם מוסדרים, תאשר רמ"י את העברת הזכויות רק לאחר הסדרת כל השימושים ותשלום דמי שימוש בגינם. 

  • תשלום חובות לרמ"י, ביטול עיקולים, משכונות ומשכנתאות, חוזה חכירה בתוקף (למעט נחלות). 

 • תנאים נוספים להעברת זכויות במגזר החקלאי:

נחלות

  • העדר חובות של האגודה לרמ"י (בתיק המשבצת). אם קיימים חובות, ישלם בעל הנחלה לרשות את החלק היחסי מתוך החוב של האגודה (החלק היחסי יחושב לפי סך החוב לחלק לתקן הנחלות במשבצת). 

  • ניתן להעביר זכויות לאדם בודד או לבני זוג בלבד. 

  • במקרה שבו נחלה מועברת בירוש​ה למספר יורשים שאינם בני זוג, ניתן להעביר את הזכויות לאחד היורשים בלבד, וזאת לאחר המצאת הסכם בין יורשים או תיקון צו ירושה או תצהירי ויתור.

  • אם בעל הזכויות חתם על חוזי חכירה נפרדים לפעילות לא חקלאית (פל"ח) ו/או שימושים נלווים, תתבצע העברת זכויות גם בתיקים אלו. 

משקי עזר

  • אם הנכס אינו מהוון, לאחר העברת הזכויות יעודכן תשלום דמי החכירה השנתיים ל-1 אחוזים מערך הקרקע, כפי שהוערך במועד העברת הזכויות.

ש​טחי עיבוד

  • אם מקבל הזכויות הוא תאגיד (חברה, שותפות, עמותה, אגודה שיתופית וכד'), אחת ממטרות התאגיד חייבת להיות עיבוד חקלאי. ​

הגשת הבקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל בעל זכויות כמפורט לעיל.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי או אל מרחב השירות שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה.

- לטופס בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי (נחלה, משק עזר, תעסוקה במשבצת, שטחי עיבוד) 

- לטופס בקשה להעברת זכויות בנכסים עירוניים.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי הרשות​ לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש, באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שיקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה

gov