בקשה לרישום/תיקון/ביטול צו בית משותף

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה מקרקעין במגוון ייעודים ומתקשרת בחוזים עם בעלי הזכויות להם הוקצו המקרקעין.

 • תהליך הקצאת המקרקעין מסתיים ברישום הזכויות של בעלי הזכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

 • במקרים שבהם הוקצו מקרקעין שעליהם קיים או ייבנה בעתיד מבנה שבו יותר מיחידת דיור אחת (או חנות, משרד וכדומה), רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין אפשרי רק לאחר חלוקת המקרקעין לתת חלקות, שבמסגרתה כל יחידה מוגדרת כתת חלקה. חלוקת המקרקעין לתת חלקות מתבצעת באמצעות "צו בית משותף".

 • במקרים שבהם קיים רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין, אולם המצב בשטח אינו תואם את הרישום בלשכת רישום המקרקעין, יש צורך בתיקון/ביטול צו הבית המשותף.

 • ככלל, האחריות לרישום/ביטול/תיקון צו בית משותף היא של בעלי הזכויות בעצמם או באמצעות הגורם המשכן / החברה המשכנת.

 • כאשר אין גורם משכן​ / חברה ​משכנת ​רמ"י מציעה את שירותיה לרישום צו הבית המשותף באמצעות חברות רישום. השירות של חברות הרישום ניתן תמורת תשלום.

 • מקרים מיוחדים:

   • תיקון צו בית משותף לפי תמ"א 38/1 (חיזוק מבנים) - במסגרת תמ"א זו מבוצע חיזוק המבנה הקיים והוספת זכויות לקומות נוספות. רישום הבית המשותף מבוצע בשני שלבים:

    • שלב א - הפיכת תא מהרכוש המשותף (חדר אשפה, חדר עגלות, מחסן, חדר גנרטור וכו') ליחידה חדשה, יצירת הצמדות לאותה יחידה, הקניית זכויות הבנייה ליחידה שנוצרה ברישום היחידה על שם כל בעלי הזכויות, ותיקון ההצמדות והחלקים ברכוש המשותף של כל בעלי הזכויות.

    • שלב ב - לאחר סיום הבנייה ויצירת היחידות החדשות מתבצע תיקון של הבית המשותף והוספת היחידות החדשות. כתנאי לחתימת רמ"י על המסמכים יש לוודא כי כל היחידות בבית המשותף מהוונות.

  • תיקון צו בית משותף לפי תמ"א 38/2 (פינוי/בינוי) ­- בסגרת תמ"א זו נהרס המבנה הקיים ונבנה תחתיו מבנה חדש. רישום הבית המשותף מבוצע בשני שלבים:

    • שלב א - לאחר הריסת המבנה הקיים - ביטול צו הבית המשותף.

    • שלב ב - לאחר סיום הבנייה ויצירת היחידות החדשות - רישום צו בית משותף. כתנאי לחתימת רמ"י על המסמכים יש לוודא כי כל היחידות בבית המשותף מהוונות.​

הגשת בקשה  

המסמכים ייבדקו באגף בעלות ורישום -

 • אם יידרשו תיקונים במסמכים, הבקשה תוחזר למגיש בצירוף כל המסמכים שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הם יוחזרו למגיש הבקשה לאחר שייחתמו ויאומתו על ידי רמ"י.

 • להשלמת התהליך, לאחר קבלת המסמכים החתומים, יגיש מגיש הבקשה את המסמכים החתומים למפקח על רישום בתים משותפים בלשכת רישום המקרקעין.

 • לאחר השלמת רישום צו הבית המשותף בלשכת רישום המקרקעין, יש להעביר לרמ"י העתק מהצו המאושר ע"י המפקח על בתים משותפים.

 • שים לב, ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:

   • משלוח הבקשה בדואר רשום עבור: אגף בעלות ורישום, רשות מקרקעי ישראל, קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, תא דואר 7246, תל אביב 6701201.

   • הגשת הבקשה בקריית הממשלה בדרך מנחם בגין 125 בתל אביב בעמדת רמ"י בקומה E1.

   • הגשה הבקשה בעמדות המודיעין במרחבי רמ"י ברחבי הארץ.

 • ניתן לברר פרטים נוספים באמצעות שירות "מי מ​טפל בך" באתר האינטרנט של רמ"י או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.​

קבצים להורדה

gov