שיוך מגרשים לחברי קיבוץ במושבים שיתופיים וקיבוצים לפי החלטת מועצה 1554

הסבר  

 1. ​מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של החלטות מדיניות שמטרתן לאפשר לחברי אגודות חקלאיות לרכוש זכויות בנכסי המגורים שבהם התגוררו.
 2. החלטת מועצה מס' 1554 מאפשרת ביצוע שיוך מגרש /יח"ד לחברים בקיבוץ ובמושב השיתופי על פי התנאים הקבועים בה. 
  בנוסף מאפשרת החלטה 1554 שיוך על פי הוראות מעבר המפורטות בה, למי שקיבל החלטה לבצע או ביצע בפועל שיוך על פי  החלטות מועצת מקרקעי ישראל  692 ו- 751, ובתנאי שהקיבוץ או המושב השיתופי קיבלו החלטה לשיוך לפני ה- 27.03.2007 (המועד הקובע) והחלטתם אושרה על ידי ועדת הפרוגראמות של הרשות לתכנון חקלאי במשרד החקלאות.
 3. בהחלטה 1554 נקבעו תנאי סף להצטרפות להסדר הקבוע בה, כמפורט בנוהל ביצוע 38.03B בנושא שיוך דירות בקיבוץ או במושב השיתופי.
  עסקות השיוך יתבצעו לפי השלבים שלהלן:

 • עריכת עסקה עם האגודה על חלקת המגורים הכוללת (ראו שלב א' בנוהל 38.03B).

 • עריכת עסקות פרטניות עם משפחת החברים באגודה, יורשיהם ויורשי חברים זכאים לפי 751/692 ועם משפחת חברים חדשה (ראו שלב ב' בנוהל 38.03B​).

 • עריכת עסקת הרשאת שימוש למגורים ליח"ד הבנויות שטרם שוייכו (ראו שלב ג' בנוהל 38.03B​)

       - יח"ד רגילות שטרם שוייכו

       - יח"ד קטנות עד 55 מ"ר שלא מיועדות לשיוך : הרשאת שימוש או חכירה ל-49 שנים

 • ​​עריכת עסקה זמנית לגבי שטחי הציבור, שטחי התעסוקה ויתרת השטח למגורים שלא מומשו (ראו שלב ד' בנוהל 38.03B​). 
 • עריכת עסקה לתיקון או חתימה על חוזה חכירה/חוזה משבצת, כך שתוגדר בו מחדש הזכות למגורים (ראו שלב ה' בנוהל 38.03B​​). ​

הגשת הבקשה  

 • הבקשה תוגש על ידי האגודה בלבד.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל, מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס ה​בקשה,לאגף חוזים/למרחב העסקי שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות מקרקעי ישראל והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית המסמכים שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תדחה הבקשה תשלח הודעה בכתב.

 • ייתכן כי במהלך הטיפול בבקשה תדרש על ידי רשות מקרקעי ישראל להמציא מסמכים נוספים, לצורך השלמת הטיפול.

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רשות מקרקעי ישראל לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בישוב, באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333

הבהרות  

 • ​דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • במידה וקיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי רשות מקרקעי ישראל, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

מידע נוסף  

קבצים להורדה

gov