בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה מקרקעין במכרזים ומאפשרת לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו. במקרים מיוחדים המנויים בחוק חובת מכרזים ובתקנותיו - ניתנת הקצאת קרקע בפטור ממכרז. 

 • אחד מאותם מקרים מיוחדים הוא מתן הרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לתקופה שאינה עולה על 3 שנים, לטובת מרעה או עיבוד עונתי.

 • הדיון במתן ההרשאה כרוך בהמצאת המלצת משרד החקלאות בהתאם לעניין.

 • קבלת ההרשאה מותנית בתשלום מראש של דמי חכירה ​עבור התקופה כולה, ובתשלום עבור דמי פיתוח לרשות המרעה במשרד החקלאות ככל שיידרש. 

 • דמי החכירה לתשלום נקבעים באמצעות טבל​ת מחירים המתעדכנת מעת לעת. 

 • רמ"י תתיר הצבת מבנים הניתנים להובלה ולפירוק (יבילים) בשטח ההרשאה לפי הצורך בתנאים המצטברים הבאים:

  • על השטח חלה תוכנית​ תקפה המתירה את הצבת המבנים. 

  • קיים אישור מנומק של משרד החקלאות לעניין הצורך במבנה/מבנים ולעניין ההיקף הנדרש (מספר המבנים וגודלם). 

  • המצאת ערבות בנקאית בסכום שייקבע על ידי רמ"י, להבטחת פינויים של המבנה/המבנים בסיום תקופת ההרשאה.

בקשות להשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר נדונות בוועדת ההחכרות המרחבית המורכבת מנציגי ממשלה ​ומגופים ציב​​וריי​ם אחרים.

הגשת הבקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל אדם או תאגיד. 

 • תנאי סף להגשת הבקשה – אישור משרד החקלאות. 

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה ו​כל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע שבגינה מוגשת הבקשה.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב. 

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת מרחב רמ"י המטפל בנכס המבוקש, באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה

gov