בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ללא כוונת רווח

הסבר  

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקצה מקרקעין במכרזים, באופן הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו. במקרים מיוחדים המנויים בחוק חובת ה​מכרזים ובת​קנותיו, ניתנת הקצאת קרקע בפטור ממכרז. 

 • במסגרת אותם מקרים מיוחדים רשאית רמ"י להקצות קרקע בפטור ממכרז לביצוע מיזמים למוסד ציבורי ללא כוונת רווח. 

 • מוסד ציבורי ​מוגדר כחבר בני אדם של שבעה לפחות, שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה ציבורית, ונכסיו והכנסותיו של המוסד הציבורי משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד, וכן מוסד שוועדת​ המשנה של מועצת מקרקעי ישראל קבעה שהוא מוסד ציבורי, ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל אישר אותו כמוסד ציבורי, בין בדרך כלל ובין לעניין מסוים. 

 • מטרות ההקצאה האפשריות: דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט וכן כל מטרה שהגדירה הוועדה למוסדות ציבור כמטרה ציבורית, ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל אישר אותה ככזו. 

 • ניתן לבקש הקצאת קרקע למוסד ציבורי ללא כוונת רווח בתנאים המצטברים הבאים: 

  • הבקשה מוגשת על ידי עמותה רשומה על פי חוק העמותות, התש"ם-1980, או שהיא הקדש ציבורי.

  • בתקנון המוסד נקבע שהמוסד אינו מיועד לשאת רווחים, ופעולותיו מכוונות
   אך ורק לקידום אחת המטרות המפורטות לעיל.

  • שירותי המוסד ניתנים בחינם או בתשלום המשמש לכיסוי הוצאותיו בלבד.

  • הכנסות המוסד אינן מתחלקות כפירות לאדם או לגוף כלשהו.

  • בתקנון המוסד יש סעיף מיוחד הקובע שבעת פירוקו של המוסד יועברו נכסיו
   לעמותה בעלת מטרות דומות או למדינה, וששינוי סעיף זה בתקנון המוסד
   יהיה טעון הסכמת רמ"י.

  • יש תוכנית מאושרת על פי חוק התכנון והבנייה, המייעדת את הקרקע למטרה המבוקשת.

  • הקרקע המבוקשת אינה בתחום שטחי ההפרשות לצורכי ציבור לפי חוק התכנון והבנייה. 

 • שווי הקרקע לביצוע חישוב הסכום לתשלום ייקבע באמצעות שומה עדכנית שיערוך השמאי הממשלתי או שמאי מטעמו. 

 • על התשלום יחולו הנחות אזורי עדי​פו​ת לאומית, ​על פי מפת אזורי העדיפות הלאומית במגורים ובכפוף למגבלות המפורטות בהחלטות המועצה שתהיינה בתוקף בעת התשלום.

הגשת בקשה  

 • רשאים להגיש בקשה עמותה רשומה המונה לפחות 7 בני אדם שאינם קרובי משפחה, הפועלים למטרה ציבורית ללא כוונת רווח או במסגרת הקדש ציבורי. 

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויה הקרקע, שבגינה מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב. 

 • שים לב - אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. 

 • ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה

gov