בקשה להמלצת הוועדה המייעצת לשר האוצר לביצוע רכישת קרקע לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)

הסבר  

 • על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, רשאי שר האוצר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת להפקעות, לרכוש בעלות, חזקה, זכות שימוש או כל זכות אחרת בקרקע לטובת "צורך ציבורי". 

 • בהתאם לחוק מונתה ועדה סטטוטורית המייעצת לשר האוצר לעניין פקודה זו, וטרם קבלת החלטה על רכישה חלה חובת התייעצות של שר האוצר עם הוועדה. רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) משמשת זרוע ביצועית לשר האוצר לפעולת הרכישה על כל שלביה.

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל משרד ממשלתי, חברה ממשלתית או תאגיד בבעלות המדינה. 

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל מותנה בהגשת טופס הבקשה וכ​ל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה אל ראש תחום הפקעות ורכישות במטה רמ"י, בכתובת רח' הצבי 15 (בניין בזק), ת"ד 2600, ירושלים, מיקוד 9438622. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב. 

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת מרחב רמ"י המטפל בנכס המבוקש, באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום במועד שייקבע על ידי רמ"י הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם שר האוצר יקבל את המלצת הוועדה ויחליט על ביצוע רכישת המקרקעין, הרי שזו תתבצע בהתאם להוראות הפקודה ולנוהל הרלוונטיים ברמ"י שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה

מונחים

דמי הסכמה

זר

1. יחיד כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל, קרי שאינו אחד מאלה: (א) אזרח ישראל או תושב ישראל. (ב) עולה לפי חוק השבות התש"י-1950, העומד בדרישות סעיף 2 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952. (ג) זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950, שקיבל במקומה אשרה ורישיון לישיבת ארעי כעולה בכוח מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952. 2. (א) תאגיד שהשליטה בו תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד שאינו אחד מאלה המנויים בסעיף 1 או בידי יותר מיחיד אחד כאמור. (ב) מי שפועל בשביל יחיד או תאגיד כאמור בסעיף 1.​

מקרקעי ייעוד

מקרקעי ציבור המיועדים לתועלת הציבור, ולא יהיה בהם תוקף לכל עסקה הטעונה רישום, לא יינתן צו אכיפה בשל התחייבות לעשות בהם עסקה כזאת, ולא תירשם הערה ביחס להתחייבות כזאת, אלא אם כן העסקה או ההתחייבות אושרו על ידי הממשלה או השר שקבעה לכך. מקרקעי ייעוד הם:

(1) שפת הים, לרבות מקרקעין שבתחומי נמל.
(2) נהרות, נחלים ותעלות וגדותיהם.
(3) דרכים ומסילות ברזל, לרבות מקרקעין המשמשים תחנות של מסילות ברזל.
(4) נמלי תעופה.
(5) סוגים אחרים של מקרקעי ציבור שנקבעו בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כמקרקעי ייעוד לעניין זה.

לכל המונחים
gov