בקשה להפקעה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) - 1943

הסבר  

 • פקודת הקרקעות מסמיכה את שר האוצר לרכוש בעלות או כל זכות אחרת במקרקעין, בכפוף להתייעצות עם הוועדה המייעצת להפקעות, ובמידה שנוכח כי הדבר דרוש לצורך ציבורי.

 • רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) אמונה על ביצוע הפעולות על פי פקודת הקרקעות, כזרוע המבצעת של שר האוצר בתחום זה.

 • ככלל, הפקעה מותנת בקיומם של שלושה תנאים כעולה מהפקודה והפסיקה:

   - קיום צורך ציבורי 
   - זיקה של צורך זה למקרקעין המסויימים המיועדים להפקעה

   - הצורך בהפקעת המקרקעין המסוימים, כדי לענות על הצורך הציבורי

 • הזכות להגשת התנגדות להפקעה

   - תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (שימוע בפני הוועדה המייעצת), תשע"א-2010 - מסדירות את
     זכותו של בעל זכויות בקרקע המופקעת המתנגד להפקעה, להביע התנגדותו בפני הוועדה המייעצת.

   - הפקעת קרקע על ידי שר האוצר מזכה את בעל הזכויות בקרקע המופקעת בפיצויים בהתאם לדין.

   - לאחר פרסום הודעה לפי סעיף 5 לפקודה ובהתאם למועדים הקבועים בתקנות, רשאי בעל זכות בקרקע או       בעל טובת הנאה בקרקע לטעון טענות נגד רכישת הקרקע לפי סעיף 5א לפקודה.

   -  בעל הזכות או בעל טובת הנאה בקרקע יגיש את הבקשה להתנגדות בהתאם להנחיות הקבועות בתקנות.

      ההתנגדות תוגש בכתב למזכיר הוועדה בתוך 60 יום מפרסום הודעת ההפקעה ברשומות.

ראו הנחיות מפורטות בנוהל מס' 35.21B"בקשה להפקעה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) – 1943"

הגשת בקשה  

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב. 

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת מרחב רמ"י המטפל בנכס המבוקש, באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. 

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. 

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין. 

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים. 

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שיקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל הוא תנאי להשלמת העסקה. 

 • אם רשות מקרקעי ישראל תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי הרשות, שתהיינה בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה

מונחים

דמי הסכמה

זר

1. יחיד כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל, קרי שאינו אחד מאלה: (א) אזרח ישראל או תושב ישראל. (ב) עולה לפי חוק השבות התש"י-1950, העומד בדרישות סעיף 2 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952. (ג) זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950, שקיבל במקומה אשרה ורישיון לישיבת ארעי כעולה בכוח מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952. 2. (א) תאגיד שהשליטה בו תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד שאינו אחד מאלה המנויים בסעיף 1 או בידי יותר מיחיד אחד כאמור. (ב) מי שפועל בשביל יחיד או תאגיד כאמור בסעיף 1.​

מקרקעי ייעוד

מקרקעי ציבור המיועדים לתועלת הציבור, ולא יהיה בהם תוקף לכל עסקה הטעונה רישום, לא יינתן צו אכיפה בשל התחייבות לעשות בהם עסקה כזאת, ולא תירשם הערה ביחס להתחייבות כזאת, אלא אם כן העסקה או ההתחייבות אושרו על ידי הממשלה או השר שקבעה לכך. מקרקעי ייעוד הם:

(1) שפת הים, לרבות מקרקעין שבתחומי נמל.
(2) נהרות, נחלים ותעלות וגדותיהם.
(3) דרכים ומסילות ברזל, לרבות מקרקעין המשמשים תחנות של מסילות ברזל.
(4) נמלי תעופה.
(5) סוגים אחרים של מקרקעי ציבור שנקבעו בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כמקרקעי ייעוד לעניין זה.

לכל המונחים
gov