בקשה לחידוש חכירה (יובל או יובל מוקדם)

הסבר  

 • חוכר שברשותו חוזה ​חכירה שתקופת החכירה המקורית שבו הסתיימה או עומדת להסתיים, רשאי להגיש בקשה לחידוש תקופת החכירה לתקופה של 49 שנים נוספות.

 • ניתן להגיש בקשה מוקדמת לחידוש תקופת חכירה אם נותרו עד 7 שנים לסיום תקופת החכירה המקורית. תקופת החכירה הנוספת תחל מיום תשלום דמי ההיוון. 

 • רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תאשר את חידוש תקופת החכירה אם יתקיימו כל התנאים שלהלן:

   • לחוכר יש חוזה חכירה עם רמ"י.

   • החוכר לא נמצא במצב של הפרת חוזה (שימושים אשר אינם תואמים את מטרת החכירה או כאשר ישנם חובות, חריגות בנייה, פלישות).

   • לא נעשתה העברת זכויות ללא הסכמת רמ"י.

   • לא נרשמה הפקעה לפי סעיף 19 בפקודת הקרקעות - רכישה לצורכי ציבור, 1943, או לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

   • חידוש החכירה בחוזה החכירה הוא בהתאם לתנאים הקיימים בחוזה.

   • לא קיימות הגבלות משפטיות (טיפול משפטי, כינוס נכסים, צווי מניעה, צווים משפטיים) העשויות למנוע​ את חידוש החכירה.

   • אם הבניין רשום על שם החוכר בנפרד מהקרקע (אינשאט​) בלשכת רישום מקרקעין, יש להעביר את הבעלות על המבנה על ​שם בעל הקרקע. 

 • קביעת ערכי הקרקע לצורך חישוב התשלום תיעשה בהתאם לשומה עדכנית על בסיס הזכויות אשר הוקנו בחוזה המקורי וזכויות נוספות שנרכשו.

תשלום בגין חידוש החכירה: 

מגורים

 • בנייה רוויה – חוכר שהיוון את זכויותיו עד תום תקופת החכירה הראשונה, וזו הגיעה לסיומה, החכירה תחודש כמהוונת לתקופה נוספת בת 49 שנה, ללא כל תשלום נוסף. 

 • בנייה נמוכה -

  • חוכר שהיוון את זכויותיו עד תום תקופת החכירה הראשונה בלבד, וזו הגיעה לסיומה לפני ה-08.02.2010 (מועד אישור החלטת מועצה מספר 1185 – "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל"), ישלם 5.5 אחוזים מערך הקרקע העדכני על מנת להוון את הנכס לתקופה נוספת בת 49 שנים.

  • חוכר שתקופת החכירה המקורית שלו הסתיימה לאחר ה-08.02.2010 זכאי להצטרף למסלול הקניית הבעלות, ללא תשלום דמי היוון בגין תקופת החכירה הנוספת. אם החליט החוכר שלא להצטרף למסלול הקניית הבעלות, ישלם דמי היוון כמפורט לעיל.

תעסוקה

 • חוכר שיבחר שלא להוון את זכויותיו בעת החידוש, דמי החכירה השנתיים יעודכנו על פי שומה למועד תחילת תקופת החכירה השנייה כמפורט להלן:

      - חוכר ששילם דמי חכירה ראשוניים ​בשיעור של עד 39% (כולל)  מערך הקרקע– ישלם דמי חכירה שנתיים            בשיעור של 3% לשנה מערך הקרקע. 

       - חוכר ששילם דמי חכירה ראשוניים בשיעור של 40% ומעלה מערך הקרקע – ישלם דמי חכירה שנתיים               בשיעור של 1% לשנה מערך הקרקע. 

 • ​חוכר שיבחר לשלם מראש את דמי החכירה השנתיים לכל תקופת החכירה או ליתרתה (להוון), ישלם כלהלן:

     - חוכר ששילם דמי חכירה ראשוניים נמוכים בשיעור של עד 39 אחוזים (כולל) – שיעור של 1.25 
      אחוזים מערך הקרקע במכפלת מקדם ההיוון לכל תקופת החכירה או ליתרתה.

    - חוכר ששילם דמי חכירה ראשונים גבוהים בשיעור של 40 אחוזים ומעלה – שיעור של 0.75 אחוזים מערך 
      הקרקע במכפלת מקדם ההיוון לכל תקופת החכירה או ליתרתה.

תקופת החכירה החדשה בת 49 שנים תחל יום לאחר תום תקופת החכירה המקורית. אם מדובר בחידוש
יו​בל מוקדם, תקופת החכירה החדשה תחל מיום התשלום.

 מוסדות ציבור 

 • מסלול היוון
  • דמי ההיוון יחושבו כמכפלה של 1 אחוזים מערך הקרקע למועד ביצוע החידוש, במקדם ההיוון לכל תקופת החכירה השנייה או יתרתה. ערך הקרקע ייקבע על פי שומה למועד ביצוע חידוש החכירה.
 • מסלול דמי חכירה שנתיים (דח"ש)
  •  דמי חכירה שנתיים יהיו בשיעור של 1 אחוזים מערך הקרקע.
  • דמי חכירה שנתיים יעודכנו על פי שומה למועד תחילת תקופת החכירה השנייה.
  • תקופת החכירה החדשה בת 49 שנים תחל יום לאחר תום תקופת החכירה המקורית וביובל חכירה מוקדם - מיום התשלום.

הגשת בקשה  

 • רשאי להגיש בקשה כל בעל זכויות בנכס למטרת מגורים, תעסוקה או ​מוסד ציבורי שמחזיק בחוזה חכירה שתקופת החכירה בו הסתיימה או עומדת להסתיים

 • הטיפול בבקשה על ידי רמ"י מותנה בהגשת טופס הבקשה ​וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי או אל מרחב השירות שבתחומו מצוי הנכס, שבגינו מוגשת הבקשה.

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברשות​, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב, אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי או מרחב השירות המטפל בנכס המבוקש, באמצעות שירות "מי מטפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333. 

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע ​שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.​

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רשות מקרקעי ישראל מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה ​בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר אם קיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי להשלמת העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.​​

למידע נוסף  

קבצים להורדה

gov