פיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין / שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים

הסבר  

 • חוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953 (חר"מ) - החוק הסמיך את שר האוצר לרכוש מקרקעין לצורכי פיתוח חיוניים, להתיישבות או לביטחון בשנותיה הראשונות של המדינה. 

 • מי שנכסיו נרכשו על ידי המדינה בהתאם לחוק חר"מ זכאי בתנאים מסוימים לקבלת פיצויים בגין ההפקעה.

 • חוק נכסי נפקדים, התש"י-1950 (חנ"ן) - החוק קובע שנכס שבעליו נפקד, מוקנה לאפוטרופוס לנכסי נפקדים. 

 • מי שנכסיו הוקנו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים והועברו לרשות הפיתוח​ בהתאם לחוק חנ"ן, זכאי בתנאים מסוימים לשחרור הנכס או תמורתו, בכפוף להמלצת הוועדה המיוחדת לשחרור נכסי נפקדים הפועלת במשרד ראש הממשלה ואישור האפוטרופוס לנכסי נפקדים במשרד האוצר.

הגשת הבקשה  

 • רשאי להגיש בקשה מי שנכסיו הופקעו בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953, או מי שנכסיו הוקנו לאפוטרופוס והועברו לרשות הפיתוח בהתאם לחוק נכסי נפקדים, התש"י-1950.

 • הטיפול בבקשה על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מותנה בהגשת טופס ה​בקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה, למרחב העסקי שבתחומו מצויים הקרקע/הנכס שבגינם מוגשת הבקשה. 

 • אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר לבחינת ועדת בעלויות ולהמשך טיפול ביחידות המקצועיות ברמ"י והודעה על כך, בצירוף מספר התיק ושובר לתשלום אגרה, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל מסמכי החובה שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תידחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

 • שים לב – אין צורך להתייצב במשרדי רמ"י לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום. 

 • ניתן לברר את כתובת המרחב העסקי המטפל בנכס המבוקש באמצעות שירות "מי מ​טפל בך" או במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

הבהרות  

 • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 • אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי.

 • אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

 • לבירור מצב הבקשה בכל שלב, יש למסור את מספר התיק לנציג השירות במוקד הטלפוני: 5575* / 03-9533333.

 • רמ"י מוסמכת, בין היתר, לדחות את הבקשה, לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים.

 • ביצוע התשלום, לרבות תשלום חובות עבר ככל שקיימים, במועד שייקבע על ידי רמ"י, הוא תנאי לביצוע העסקה.

 • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי הרשות, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

למידע נוסף  

קבצים להורדה

מונחים

דמי הסכמה

זר

1. יחיד כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל, קרי שאינו אחד מאלה: (א) אזרח ישראל או תושב ישראל. (ב) עולה לפי חוק השבות התש"י-1950, העומד בדרישות סעיף 2 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952. (ג) זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950, שקיבל במקומה אשרה ורישיון לישיבת ארעי כעולה בכוח מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952. 2. (א) תאגיד שהשליטה בו תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד שאינו אחד מאלה המנויים בסעיף 1 או בידי יותר מיחיד אחד כאמור. (ב) מי שפועל בשביל יחיד או תאגיד כאמור בסעיף 1.​

מקרקעי ייעוד

מקרקעי ציבור המיועדים לתועלת הציבור, ולא יהיה בהם תוקף לכל עסקה הטעונה רישום, לא יינתן צו אכיפה בשל התחייבות לעשות בהם עסקה כזאת, ולא תירשם הערה ביחס להתחייבות כזאת, אלא אם כן העסקה או ההתחייבות אושרו על ידי הממשלה או השר שקבעה לכך. מקרקעי ייעוד הם:

(1) שפת הים, לרבות מקרקעין שבתחומי נמל.
(2) נהרות, נחלים ותעלות וגדותיהם.
(3) דרכים ומסילות ברזל, לרבות מקרקעין המשמשים תחנות של מסילות ברזל.
(4) נמלי תעופה.
(5) סוגים אחרים של מקרקעי ציבור שנקבעו בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כמקרקעי ייעוד לעניין זה.

לכל המונחים
gov